Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 061 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności:
 1. Mieszkanie nr 14 przy ul. Edwarda Raczyńskiego 84A – IV piętro, o pow. użytk. 30,80 m2 ; tj. pokój o pow.: 18,70 m2, kuchnia – 6,10 m2, łazienka – 3,10 m2, przedpokój – 2,90 m2. Cena wywoławcza: 121.920,00 zł.

 2. Mieszkanie nr 3 przy ul. Nad Potokiem 35 – parter, o pow. użytk. 51,71 m2 tj. pokoje o pow.: 16,45 m2, 11,09 m2, 8,77 m2, kuchnia – 7,31 m2, przedpokój – 5,40 m2, łazienka – 2,69 m2; z przynależną piwnicą. Cena wywoławcza: 200.440,00 zł.

Mieszkania do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i przeniesieniem własności lokali w formie aktu notarialnego.
Wkłady budowlane należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30-tu dni od dnia licytacji.
W celu obejrzenia mieszkań prosimy kontaktować się z:
- poz. 1 – Adm. Osiedla „Bonin”, ul. Bonin 4, tel. 61 823 37 12,
- poz. 2 – Adm.Osiedla „Słowiańskie”, ul. Urbanowska 38, tel. 61 848 50 61.

Przetarg odbędzie się dnia 07 sierpnia 2014r. o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
poz. 1. 12.200 , - zł
poz. 2. 20.000 , - zł
na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Wpłacone wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Postępowanie prowadzone jest wg Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium oraz podpisać stosowne oświadczenie.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Prace związane z remontem okien z witrażami na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Krasińskiego 1 i 3a w Poznaniu”

Zamówienie prowadzone zostało w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami).
Po dokonaniu przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania oceny złożonych ofert, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Pracownia Witraży Tomasz Janek

ul. Gnieźnieńska 87

62 - 006 Kobylnica


W niniejszym postępowaniu ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Złożone zostały dwie oferty w przedmiotowym postępowaniu, które spełniały warunki udziału w postępowaniu.
Punktacja ofert przedstawiała się w następujący sposób :
 1. PHU LINEA Paweł Oleszak
  Łaziska 87
  62-100 Wągrowiec
 2. a) cena - 89,89 pkt
  b) gwarancja -10,00 pkt
  W sumie oferent uzyskał 99.89 pkt
 3. Pracownia Witraży Tomasz Janek
  ul. Gnieźnieńska 87
  62 - 006 Kobylnica
  a) cena - 90,00 pkt
  b) gwarancja -10,00 pkt
  W sumie oferent uzyskał 100.00 pkt

W zawiązku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamierza udzielić zamówienia wykonawcy:

Pracownia Witraży Tomasz Janek

ul. Gnieźnieńska 87

62 - 006 Kobylnica


Zgodnie z art. 94 ust 1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Zarząd SML-W „Jeżyce”

Poznań, dnia 15.07.2014 r.
Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jeżyce” uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszonym przetargiem w trybie „negocjacje z ogłoszeniem” na prace związane z renowacją okien z witrażami na klatkach schodowych przy ul. Krasińskiego 1 i 3a w Poznaniu – w dniu 30.06.2014 r. wpłynęło zapytanie dotyczące w/wym. prac renowacyjnych:

 1. Zamawiający w specyfikacji podał, że zakres robót remontowych obejmuje renowację drewnianych ram okiennych, wykonanie dodatkowych drewnianych skrzydeł ochronnych zewnętrznych z pojedynczym szkleniem.
  W programie konserwatorskim autorstwa pana Andrzeja Miarkowskiego , stan techniczny okien jest bardzo zły, stolarka zdewastowana oraz, że można poddać niektóre okna pracom konserwatorskim, ale w ich efekcie nie uzyskamy trwałego podłoża dla płycin witrażowych.
  Ponadto przewiduje się rekonstrukcje stolarki okiennej pogłębiając wymiar szprotów i ramiaków podając dwa rozwiązania w celu ochrony witraży przed działaniem różnych czynników i poprawy termoizolacyjności okien ze szkleniem witrażowym.
  Pierwsze rozwiązanie-szyby zespolone ze szkłem witrażowym (witraż umieszczony w pakiecie zespolonym).
  Drugie rozwiązanie –witraż umieszczony wewnątrz pakietu zespolonego pomiędzy dwiema taflami szkła.
  Z uwagi na różne informacje w specyfikacji pkt. II i programie konserwatorskim proszę o jednoznaczny wybór wersji programu konserwatorskiego.
  Czy można przyjąć inny wariant renowacji okien?

 2. W programie konserwatorskim – renowacja witraży pkt. C - jak należy rozumieć treść: uzupełnienie ubytków w rodzaju i gatunku szkła identycznych jak oryginał-czy w szkłach z ubytkami np. ok.30% należy wymienić na nowe , czy uzupełnić przyklejając do oryginału?

 3. Proszę o podanie z jakiego drewna mają być wykonane nowe okna?

Odpowiedź:

Ad.1 – Możliwe są do zastosowania opcjonalne rozwiązania podane w „programie konserwatorskim”.
Ad.2 – Uzupełnienie ubytków w rodzaju i gatunku szkła identycznym jak oryginał.
Ad.3 – Drewno sosnowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zadania prosimy o kontakt tel. 61 847-06-20 wew. 35 z kierownikiem Administracji Osiedla „Jeżyce”.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE” w Poznaniu
e mail: dzialtechniczny@smjezyce.pl
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na prace malarskie wewnątrz budynku wielorodzinnego

os. Winiary 10 – 51, w dniu 30.06.2014r. o godz. 10ºº.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w oparciu o Regulamin udzielania zamówień .
Szczegółowe informacje, w tym dotyczące zakresów prac i wysokości wadium oraz terminów określa S.I.W.Z.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg na roboty malarskie w budynku os. Winiary 10-51” należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin 8 w Poznaniu do dnia przetargu godz. 9:45.
S.I.W.Z. do pobrania poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad, uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

  Przetarg – prace malarskie SIWZ + załączniki.zip
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Jeżyce” ul. Bonin 8 w Poznaniu

Ogłasza przetarg w trybie „Negocjacje z ogłoszeniem”

Na zadanie remontowe polegające na wykonaniu prac związanych z renowacją okien witrażowych na klatkach schodowych w zabytkowych kamienicach przy ul. Krasińskiego 1 i 3a w Poznaniu.


Postępowanie przetargowe odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – Oddział 3, Art. 54 i 55.

Termin wykonania zamówienia: 15.11.2014

Warunki udziału w postępowaniu:
 • pisemne zgłoszenie zainteresowania udziałem w negocjacjach ( pismo, e-mail )
 • odpowiednie do przedmiotu zamówienia kwalifikacje i doświadczenie wykonawcze oferenta
 • oferenci winni być płatnikami podatku VAT
 • oferenci winni załączyć do zgłoszenia listę referencyjną lub przynajmniej jedną referencję z wykonania podobnych prac
Sposób dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
 • kwalifikacje – w oparciu o złożone dokumenty
 • doświadczenie – w oparciu o referencje lub listę referencyjną
 • udzielenie co najmniej 36-miesięcznej gwarancji
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena ofertowa 60 %
- kwalifikacje zawodowe 5 %
- doświadczenie 25 %
- gwarancja ( powyżej 36 miesięcy ) 10 %

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgłaszając akces negocjacji wykonawca ( oferent ) składa oświadczenie wg. wymogu określonego w SIWZ, natomiast do oferty tj. po negocjacjach załącza dokumenty określone w SIWZ.

Zamawiający dla przedmiotu zamówienia będącego jednym zadaniem nie zakłada możliwości składania ofert częściowych, jak również możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający zaprosi do negocjacji przynajmniej 5 wykonawców ( Art. 57 ust 1 Ustawy ) lub liczbę mniejszą niż 5 tj. wszystkich spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Wnioski o dopuszczeniu udziału w postępowaniu należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Bonin 8 Poznaniu, przesłać pocztą lub e-mailem info@smjezyce.pl ) z dopiskiem : „ Przetarg – Krasińskiego 1 ; 3a – okna witrażowe” w terminie do dnia 16.06.2014 r.

Z wykonawcami , którzy zgłoszą się do postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje.

  Przetarg - okna witrażowe SIWZ + załączniki.zip
SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że posiada do sprzedaży lub wynajmu ostatni garaż w lokalizacji Urbanowska 16b o pow. 17,09m2.
Zakupu przedmiotowego garażu jest możliwy w systemie ratalnym po wpłacie minimum 30 procent wartości tj. kwoty 23.177,26zł. Pozostała kwota płatna w 120 ratach w wysokości około 480,00zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Zespole Członkowskim Spółdzielni pod numerem telefonu 61 8470-415 wew. 44 i 45.
Garaż można też wynająć za kwotę 368,00zł brutto miesięcznie i obejrzeć w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38 telefon 61 8485-061.

Z poważaniem

Zarząd SM „Jeżyce”


Wyniki przetargów na prace remontowe 2014

 Przetargi 2014 - wyniki.pdf
OGŁOSZENIE

Z dniem 19.05.2014r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Jeżyce" ul. Bonin 8 w Poznaniu wstrzymuje dostawę energii cieplnej.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
na wykonanie prac dociepleniowych i remontowych 31.03.2014


 Wynik przetargu na docieplenie
Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty
instalacyjne, sanitarne, wod. - kan. i „c.o.”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w ogłoszeniu o przetargu z dnia 7.04.2014 na prace instalacyjne, sanitarne, wod. - kan., c.o. wprowadza się następujące zmiany w treści ogłoszenia:
Zadanie nr 3:

- punkty 1 i 2 wykreśla się.

Pozostałe roboty wymienione w tym załączniku są aktualne.
Wysokość wadium wynosi: 3 750 zł.
Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Jeżyce” uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszonym przetargiem na prace instalacyjne, sanitarne, wod.-kan., „c.o.” - w dniu 17.0.2014 wpłynęło zapytanie dotyczące:

zadania nr 1 – do załącznika nr 1.0 – do SIWZ:
 1. Czy w doborze zestawu hydroforowego należy uwzględnić wyłącznie potrzeby socjalne budynku bez ppoż w instalacji hydrantowej, - czy ppoż uwzględnić.
 2. Czy do zestawu hydroforowego należy dobrać pompy z silnikiem pracującym na „mokro” niemal bezgłośne i cichsze o 20 dB, czy konwencjonalne (przykładowo typu. CR Grundfos itp.) są wystarczające.

Odpowiedź:

Ad.1 – Tylko potrzeby socjalne,
Ad.2 – Pompa konwencjonalna.

zadania nr 3 – do załącznika nr 3.0 – do SIWZ:
 1. Czy w doborze zestawów hydroforowych należy uwzględnić wyłącznie potrzeby socjalne budynku bez ppoż w instalacji hydrantowej, - czy ppoż uwzględnić.
 2. Czy do zestawów hydroforowych należy dobrać pompy z silnikami pracującymi na „mokro” niemal bezgłośnie i cichsze o 20dB, czy konwencjonalne (przykładowo tylu. CR Grundfos itp.) są wystarczające.

Odpowiedź:

Ad.1 oraz Ad.2:

Budynek mieszkalny ul. Engestroma 16
ilość mieszkań - 88 mieszkań
ilość kondygnacji - 9
pion hydrantowy mokry - 1 szt. należy dobrać zestaw hydroforowy pracujący na mokro
wyposażenie - zlewozmywak, wanna, umywalka, WC, pralka, przygotowanie ciepłej wody piec wieloczerpalny "Junkers"

Budynek mieszkalny ul. Szamotulska 100
ilość mieszkań - 97 mieszkań
ilość kondygnacji - 10
pion hydrantowy mokry - 1 szt. należy dobrać zestaw hydroforowy pracujący na mokro
wyposażenie - zlewozmywak, wanna, umywalka, WC, pralka, przygotowanie ciepłej wody piec wieloczerpalny "Junkers"

Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 20
ilość mieszkań - 78 mieszkań
ilość kondygnacji - 9
pion hydrantowy mokry - 2 szt. należy dobrać zestaw hydroforowy pracujący na mokro
wyposażenie - zlewozmywak, wanna, umywalka, WC, pralka, przygotowanie ciepłej wody piec wieloczerpalny "Junkers"

Budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 30abc
ilość mieszkań - 78 mieszkań
ilość kondygnacji - 8
brak pionów hydrantowych
należy dobrać zestaw hydroforowy pracujący na mokro
wyposażenie - zlewozmywak, wanna, umywalka, WC, pralka, przygotowanie ciepłej wody piec wieloczerpalny "Junkers"

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zadania 3 prosimy o kontakt tel. 61-847-06-20 wew. 35 z kierownikiem Administracji "Jeżyce".
Poznań, dnia 14.01.2014r.

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą przez Radę Miasta Poznania Uchwałą nr LX/920/VI/2013 z dnia 10 grudnia 2013r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 09 stycznia 2014r. poz. 176) „w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości...”

uprzejmie prosimy właścicieli mieszkań z ustanowioną odrębną własnością lokalu o składanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami www.bip.poznan.pl oraz na stronie Spółdzielni www.smjezyce.pl). Formularz również odebrać można w biurach Spółdzielni:
 • Zarząd ul. Bonin 8,
 • Administracja osiedla Jeżyce ul. Dąbrowskiego 30a,
 • Administracja osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38,
 • Administracja osiedla Bonin ul. Bonin 4.
Złożenie takich wniosków na nasz adres usprawni i przyspieszy działania w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, które będzie podejmować Spółdzielnia wspólnie z właścicielami mieszkań o statusie odrębnej własności lokali.

Wniosek wraz z załącznikami (bez opłaty skarbowej)
 • oryginałem odpisu księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego,
 • kserokopią umowy notarialnej o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
można złożyć w Spółdzielni ul. Bonin 8 do dnia 31 stycznia 2014r.

Z poważaniem

Zarząd SM „Jeżyce”

 Uchwała nr LX920VI2013 RADY MIASTA POZNANIA

 wniosek


Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


 Informacja Starosty Poznańskiego
Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

 • os. Winiary 10-51
 • os. Bonin 2-6
 • ul. Poznańska 19
 • ul. R. Strzałkowskiego 22

 Informacja Urząd Miasta


INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE


SZANOWNI MIESZKAŃCY


W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013r. informujemy, że obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg tabelki:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Zmiana ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych od tego miesiąca. W przypadku niedopłaty lub nadpłaty prosimy o uwzględnienie jej przy najbliższej wpłacie.
Opłata wnoszona jest zgodnie z Uchwałą nr VI/32/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „GOAP” § 1 co 2 miesiące.
Należności należy uiszczać zgodnie z załączoną tabelką - sumując kwoty do zapłaty za dwa miesiące- w podanych niżej terminach:
 1. do 10 sierpnia – suma kwoty należnej za lipiec i sierpień,
 2. do 10 października – suma kwoty należnej za wrzesień i październik,
 3. do 10 grudnia – suma kwoty należnej za listopad i grudzień.

Przesyłamy Państwu zawiadomienie dot. zapłaty do 10 sierpnia oraz blankiety wpłat. Opłaty za odpady komunalne są niezależne od opłat za czynsz (osobne blankiety i konta bankowe). Wobec powyższego prosimy nie łączyć opłat za śmieci z opłatą za użytkowanie mieszkania.
Opłata nie jest objęta prowizją ponoszoną przez Spółdzielnię.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kierstan nr telefonu: 61-822-44-17
KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
 • pojemnik biały - szkło białe
 • pojemnik zielony - szkło kolorowe
 • pojemnik niebieski - papier i tektura
 • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
 • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
 • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce"
Szanowni Mieszkańcy


W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
 • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
 • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce" OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

 Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

 Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

 Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie