Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

PIT za 2022 r. złożysz od 15 lutego do 2 maja


  • Od tego roku zrównane zostały terminy rozliczania PIT – w tym również PIT-28 i PIT-28S, składanych dotychczas do końca lutego.
  • Już kolejny rok z rzędu od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym na podatników czekać będą ich gotowe zeznania podatkowe.
  • W przypadku osób objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, Krajowa Administracja Skarbowa wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT.

Jeden termin

Tegoroczna kampania zeznań potrwa od 15 lutego do 2 maja. Dotyczy to również zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas składali oni swoje zeznanie od 15 lutego do końca lutego, w tym roku zyskują więc 2 miesiące dodatkowego czasu na rozliczenie. Dzięki tej zmianie zrównano terminy rozliczenia PIT dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

Elektroniczny PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Podobnie jak w ubiegłych latach najpopularniejsze zeznania PIT zostaną automatycznie wygenerowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

Wystarczy zalogować się do serwisu na podatki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane, rozliczyć ewentualne ulgi i wysłać deklarację.

Urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika

„Po ubiegłorocznych zmianach podatkowych osoby objęte ulgą dla klasy średniej nie będą musiały samodzielnie ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia - KAS zrobi to za nich” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – „Pamiętajmy również, że wprowadzona w połowie 2022 r. obniżona 12-procentowa stawka PIT obejmuje cały rok podatkowy. Nasze zeznania PIT składamy zatem tak jak do tej pory – uwzględniając cały miniony rok”.

W rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może okazać się jednak korzystniejsze. Dla takich osób KAS samodzielnie wyliczy różnicę i poinformuje o wysokości zwrotu podatku.

PIT-2 na kilku etatach

Przy okazji rozliczenia swoich dochodów za ubiegły rok, sprawdź jak w Twoim przypadku rozliczana jest w ciągu roku kwota wolna od podatku.

Każdemu podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna w ciągu roku – niezależnie od tego z ilu źródeł uzyskuje przychody. Warto zatem sprawdzić, czy w ubiegłym roku błędnie nie złożyliśmy PIT-2 na całą kwotę zmniejszającą podatek u kilku pracodawców równocześnie. W takiej sytuacji czekać nas będzie dopłata podatku w rozliczeniu rocznym.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na prace remontowe instalacyjno-sanitarne

Termin złożenia ofert przetargowych : do 21.02.2023 r. ,do godziny 1200.
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 1000.

Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Informacje dotyczące wadium na zadania, opisane są w SIWZ z załącznikami.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na prace remontowe instalacyjno-sanitarne” wraz ze skanami ofert przetargowych oraz załączonych dokumentów na nośnikach elektronicznych (płyta CD w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8 w Poznaniu.

Uwaga: W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, szczególny tryb postępowania przetargowego odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

SIWZ + załączniki:

  Prace remontowe instalacyjno-sanitarne SIWZ+załączniki


O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali:
  1. lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 w Poznaniu – III piętro, o pow. użytkowej 50,70 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
    Cena wywoławcza wynosi 302.670,00 zł.
  2. lokal nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 w Poznaniu – V piętro, o pow. użytkowej 47,40 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
    Cena wywoławcza wynosi 312.450,00 zł.
Mieszkania do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty - wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkania należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkania można oglądać w uzgodnieniu z administracjami osiedli:
lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 - adm. osiedla Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823-37-12,
lokal nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 - adm. osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38, tel. 61 848- 50-61.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2023 r. o godz. 1000, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wadium w wysokości:
30.270,00 zł dla lokalu nr 12 przy ul. Bonin 16,
31.200,00 zł dla lokalu nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20,
należy wpłacić przed przetargiem na rachunek bankowy Spółdzielni nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870.
Wadium zaliczone zostanie wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.smjezyce.pl.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 01.07.2021 r. istnieje możliwość przesyłania przez Spółdzielnię korespondencji drogą elektroniczną, na wskazany przez właściciela lokalu adres e-mail.
Elektroniczny obieg dokumentów pozwoli na wyeliminowanie dokumentacji papierowej (poza drobnymi wyjątkami) i ograniczenie liczby drukowanych dokumentów.
Aby skorzystać z tej możliwości prosimy o pobranie OŚWIADCZENIA o wyrażaniu zgody na przysłanie korespondencji drogą elektroniczną w zakładce „Pliki do pobrania” lub pobranie jego papierowej wersji w biurach Spółdzielni.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza i osobiste dostarczenie go do administracji osiedla lub zarządu
- os. Jeżyce – ul. Dąbrowskiego 30a, - Księgowość Bonin 4,
- os. Bonin – ul. Bonin 4, - Zarząd – ul. Bonin 8,
- os. Słowiańskie – ul. Urbanowska 38,
w celu potwierdzenia w obecności pracownika swojej tożsamości oraz podanego adresu e-mail.

(Serdecznie zapraszamy Państwa w godzinach otwarcia tj.: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek, środa i czwartek 7: 30 – 14:30, piątek 7:30 - 13: 30)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie