Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

OGŁOSZENIE

o wyniku przetargu w trybie zapytanie o cenę na prace instalacyjne-sanitarne
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę w dniu 06.06.2019 r. prace instalacyjne-sanitarne wykona firma:

Prace instalacyjne - sanitarne:
Zadanie 1 – Zakład Instalacyjny „KRISMA” Krzysztof Wilczewski (82,34 punktów)
OGŁOSZENIE

o wyniku przetargu ograniczonego na wymianę dźwigu w budynku wielorodzinnym
ul. Bonin 14 znajdującego się w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.06.2019 r. wymianę dźwigu wykona firma:

Wymiana dźwigu osobowego:
Zadanie 1 – Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych ( 100 pkt. )
Komunikat


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu uprzejmie informuje, że na podstawie § 108, § 1081, § 127 ust 2 pkt 6 Statutu oraz § 4 ust 2 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach w następujących terminach:

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Szarych Szeregów, E. Raczyńskiego w dniu 18.06.2019 r. o godz. 1700 w sali Szkoły Podstawowej NR 62 przy ul. Druskiennickiej 32.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Jeżyce” w dniu 24.06.2019 r. o godz. 1700 w ODK Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego 8.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie osiedla „Słowiańskie” w dniu 25.06.2019 r. o godz.1700 sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Błękitna, Bonin, Lazurowa, Turkusowa w dniu 26.06.2019 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Piątkowska 137, Rejtana, os. Winiary w dniu: 27.06.2019 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji wnioskowej.
 5. Wybory do organów Spółdzielni: Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r.
 8. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 9. Zapoznanie z oceną polustracyjną z dnia 29.08.2018 r. wystawioną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP na podstawie przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku.
 10. Zapoznanie z informacją dotyczącą realizacji wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
 11. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 6 – 10.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2018;
  5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć;
  6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018;
  7. przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w wystąpieniu polustracyjnym Związku Rewizyjnego SM RP z dnia 29.08.2018 r.
 13. Przedstawienie projektu zmian do Statutu - podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków członków zgłoszonych do Komisji wnioskowej na Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku.
 15. Przedstawienie przez Komisję wnioskową wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
 16. Zakończenie obrad.

ZARZĄD SML-W „JEŻYCE”


Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8 (w Zespole organizacyjno – samorządowym pok.10) ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz z listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego SMRP z dnia 29.08.2018 r. Ponadto członkom przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Spółdzielni za 2018 rok oraz z projektami uchwał, które zostaną udostępnione do wglądu w terminie od dnia 04.06.2019 r.
Istnieje również możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok po zalogowaniu do usługi internetowej „zdalny dostęp”(dla osób korzystających z tej usługi).
Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dokumentu tożsamości.
OGŁOSZENIE
o wynikach przetargów nieograniczonych na prace remontowe w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w dniach od 14.08.2019r. do 17.05.2019 r. prace remontowe wykonają następujące firmy:

Prace ogólnobudowlane cz.1 remont pomieszczeń przeznaczonych na węzły c.o./c.w.u:
1. Zadanie 1 – Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje),

Prace ogólnobudowlane cz.2 remonty planowane:
1. Zadanie 1 – Zakład Budowlany Wojciech Frankowski (negocjacje),
2. Zadanie 2– Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje),
3. Zadanie 3 – Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje),
4 Zadanie 4– Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje),
5. Zadanie 5– Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje).

Prace drogowe:
1. Zadanie 1 – NDR Sp. z o.o. ( 96,39 pkt ),
2. Zadanie 2 – Zakład Drogowy ANTCZAK Sp. z o.o. (negocjacje),
3. Zadanie 3 – Zakład Drogowy ANTCZAK Sp. z o.o. (negocjacje).

Prace elektryczne:
1. Zadanie 1 – Firma Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela (negocjacje),
2. Zadanie 2 – Firma Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela (negocjacje),

Prace malarskie:
1. Zadanie 1 – „KAMP” Zakład Usług Ogólnobudowlanych Paweł Kołecki (negocjacje),
2. Zadanie 2 – Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski (100,00 punktów).

Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych:
1. Zadanie 1 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalno – Transportowych EKO-SYSTEM Sebastian Kubera ( negocjacje ),
2. Zadanie 2 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalno – Transportowych EKO-SYSTEM Sebastian Kubera ( negocjacje ),
3. Zadanie 3 – Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga ( 99,87 pkt. )

Negocjacje zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ Jeżyce” z dnia 9.07.2018 r. (§ 20 i § 22 ).
KOMUNIKAT

Uwaga!!
Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych”. Poniżej zamieszczono aktualną poprawioną wersję:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik nr 2 A dotyczący Administracji „Jeżyce”
 • Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Pozostałe załączniki bez zmian.

  Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych SIWZ+załączniki


KOMUNIKAT - DERATYZACJA

W dniach 29 kwietnia - 13 maja odbędzie się obowiązkowa deratyzacja. Poniżej treść komunikatu Prezydenta Miasta Poznania w sprawie deratyzacji.

  Komunikat


KOMUNIKAT

Uwaga!!
W SIWZ „Prace ogólnobudowlane część 2 – remonty planowane” wystąpił błąd na 1 stronie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w II Zakres robót, pkt. 6 i na 1 stronie Formularza Ofertowego zadanie numer 6. Zamieszczamy aktualną poprawioną wersję.

  Prace ogólnobudowlane cz. 2 - remonty planowane SIWZ + załączniki.zip


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadania remontowe w 2019 r.<>


PRACE :
 1. związane z utrzymaniem terenów zielonych– w dniu 14.05.2019 r. o godz. 900,
 2. ogólnobudowlane część 1 - remonty pomieszczeń przeznaczonych na węzły cieplne c.o. / c.w.u. – w dniu 15.05.2019 r. o godz. 900
 3. ogólnobudowlane część 2 – remonty planowane– w dniu 15.05.2019 r. o godz. 1100
 4. drogowe – w dniu 16.05.2019 r. o godz. 900
 5. instalacyjne, sanitarne, wod-kan, c.o. – w dniu 16.05.2019 r. o godz. 1200
 6. elektryczne – w dniu 17.05.2019 r. o godz. 900
 7. malarskie – w dniu 17.05.2019 r. o godz. 1100


Postępowania przetargowe odbędą się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu”.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na roboty (nazwa robót)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

SIWZ + załączniki:
  Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych SIWZ+załączniki - wersja poprawiona

  Prace ogólnobudowlane cz. 1 - remonty pomieszczeń węzłów c.o. c.w.u SIWZ + załączniki

  Prace ogólnobudowlane cz. 2 - remonty planowane SIWZ + załączniki - wersja poprawiona

  Prace drogowe SIWZ + załączniki

  Prace instalacyjne sanitarne SIWZ + załączniki

  Prace elektryczne SIWZ + załączniki

  Prace malarskie SIWZ + załączniki


OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Jeżyce” w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor ds. Technicznych.

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie techniczne budowlane lub pokrewne,
- obsługa komputera
- brak przeciwskazań do pracy na wysokości do 3 m.

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pracę od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze.

Oferty i CV prosimy składać do dnia 10.05.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Bonin 8 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres info@smjezyce.pl.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. Technicznych (zgodnie z Ustawą dn. 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. )”.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu (60-658), przy ul. Bonin 8, nr KRS 000 00 87 307, tel. 61 847 04 15, e-mail: info@smjezyce.pl. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydata będziemy przetwarzać na podstawie jego zgody, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko inspektor ds. technicznych, do czasu zakończenia rekrutacji planowanej do 10.05.2019 r. (art. 6 ust. a i b RODO).W przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych.
INFORMACJA

Informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w trybie Ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnośći tych gruntów.

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/
KOMUNIKAT

Szanowni MIESZKAŃCY !

Uprzejmie zawiadamiamy, że Bank Spółdzielczy w Gnieźnie poinformował, iż z dniem 01.01.2019 r., następuje likwidacja Punktu Kasowego przy ul. Bonin 8.

Od dnia 02.01.2019 roku placówką, która nadal będzie świadczyła usługi na rzecz Spółdzielni i jej członków jest Filia przy ul. gen. St. Maczka 14 w Poznaniu.
I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” informuje, że zgodnie procedurami obiegu dokumentów od dnia 5 listopada 2018 r. wprowadzony zostanie wzór wniosku o wydanie zaświadczenia na zbycie lokalu lub założenia księgi wieczystej, który dostępny będzie na stronie internetowej Spółdzielni www. smjezyce.pl. (zakładka pliki do pobrania) oraz w biurach administracji poszczególnych osiedli, zespole czynszów i zespole członkowsko-mieszkaniowym.
Przewidywany czas realizacji wniosku do 7 dni.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

W związku ze zmianą przepisów prawa krajowego oraz zmianą aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego "GOAP" z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzony zostanie nowy brązowy pojemnik na bioodpady.

Do pojemnika na bioodpady
należy wrzucać:
- kwiaty,
- resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
- resztki żywności (bez mięsa),
- obierki z owoców i warzyw,
- skorupki jaj,
- fusy po kawie i herbacie.
Nie wrzucamy:
- mięsa,
- kości i odchodów zwierząt,
- ziemi, kamieni,
- popiołu.

Odpady- zgodnie z informacją "GOAP" - można wyrzucać w biodegradowalnych workach foliowych.

Odbiór odpadów BIO wykonawca usługi będzie realizował nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Związek Międzygminny "GOAP" obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów BIO, a także ich oczyszczanie przerzucił na spółdzielnię.
Z dniem 1 stycznia 2018r każda nieruchomość zostanie wyposażona w specjalny brązowy pojemnik o pojemności 240 l.
W związku z zaistniałą sytuacją poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe, - o czym wcześniej informowały - zostały zmuszone do wprowadzenia podwyżek opłat za mieszkania w 2018 roku na pokrycie powyższych kosztów.
Natomiast stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone i przekazywane do "GOAP" pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Komunikat w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego

Stan sprawy wykupu prawa użytkowania wieczystego na dzień 21.03.2018r.
 1. os. Winiary 7 - postępowanie w Urzędzie Miasta Poznania - wykup w 2018r.
 2. os. Winiary 10-51 - w miesiącu styczniu 2018r. został złożony w Urzędzie Miasta Poznania wniosek o nabycie przez Spółdzielnię własności gruntu.

KOMUNIKAT

dotyczący odbioru odpadów komunalnych z terenów spółdzielni mieszkaniowych


W związku z faktem, iż Zwiążek Międzygminny GOAP, mimo protestów 80 tys. mieszkańców zamieszkujących w poznańskich i okolicznych spółdzielniach mieszkaniowych:
 1. nie zmienił decyzji w sprawie selektywnego gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz scedowania obowiązków w zakresie organizacji ich składowania i odbioru na spółdzielnie mieszkaniowe,
 2. nie zróżnicował opłat za odbiór odpadów komunalnych w zależności od rodzaju zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
 3. dokonał, w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyboru najdroższej oferty na odbiór odpadów z terenów spółdzielni w latach 2018-2021,

z przykrością informujemy, że od stycznia 2018 r. nastąpią, będące konsekwencją powyższego, podwyżki opłat za mieszkania na poziomie około 10 gr/m2 .pow. uż.
KOMUNIKAT

Realizacja wniosków złożonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Lista wniosków
KOMUNIKAT

Pisma skierowane przez spółdzielnie mieszkaniowe do Prezydenta i Zastępcy Prezydenta m. Poznania dotyczące regulacji gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych uchwalonych przez GOAP.

  Pismo do Prezydenta m. Poznania

  Pismo do Zastępcy Prezydenta m. Poznania
Poznań, kwiecień 2017 r.


Protest

w sprawie nałożenia na właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe
obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne

W dniu 27 marca 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP uchwaliło bez konsultacji z mieszkańcami Poznania i okolicznych gmin, ze spółdzielniami mieszkaniowymi lub ich reprezentantami – nowe regulacje nakładające na właścicieli nieruchomości zupełnie nowy obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpadów spożywczych, kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków). Segregowanie ma się odbywać do pojemników zakupionych przez właścicieli, a w naszym przypadku spółdzielnie mieszkaniowe - na ich koszt. Problem ten pojawił się niedawno w lokalnych mediach. Szacuje się, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „JEŻYCE” koszt zakupu przekroczy 200 tys. zł. Ponadto na właścicielach, w tym na spółdzielniach mieszkaniowych ciążyć będzie obowiązek utrzymania tych pojemników w należytym stanie technicznym, sanitarnym i czystości, własnym staraniem. Koszt tej eksploatacji jest trudny do oszacowania, bo uzależniony od wielu czynników (ilości odpadów, częstotliwości mycia, uszkodzeń, użytych środków dezynfekujących itd.). Następstwami tych zaskakujących decyzji Związku Międzygminnego GOAP będzie więc:

 1. dodatkowe obciążenie mieszkańców (oprócz już wnoszonej opłaty) kosztami zakupu pojemników i kosztami ich utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

 2. zagrożenie dla zdrowia i środowiska – w otoczeniu budynków (emisja zapachów, gazów),

 3. zagrożenie biologiczne – pojawienie się gryzoni, inwazja owadów itd.

Pojemniki na odpady biodegradowalne (bioodpady) wymagają bezwzględnie bezpiecznego czyszczenia i dezynfekcji, czyli wykonywania tych usług przez specjalistyczne firmy, gdyż właściciele nieruchomości, ani spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadają możliwości technicznych i organizacyjnych do mycia tych pojemników w ograniczonej przestrzennie zabudowie miejskiej.

Złożenie podpisów mieszkańców pod protestem będzie wyrazem dezaprobaty dla decyzji, przynoszącej o negatywnych konsekwencjach i równocześnie wystąpieniem o zmianę podjętej bez konsultacji z mieszkańcami uchwały. Podpisy będą zbierać gospodarze domów.

Zarząd SM L-W „Jeżyce”  Protest GOAP
Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych
przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu
i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne


  Kolejny protest GOAP - pismo
Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych
przeciwko odstąpieniu od zasady zaopatrywania nieruchomości w
pojemniki na odpady i ich oczyszczanie przez ZM GOAP


  Protest GOAP - pismo
KOMUNIKAT

Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że w dniu 30.11.2016 r. podpisane zostały aneksy do umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych, odpadów zbieranych selektywnie. Powyższe aneksy zawarto w celu zapewnienia zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów problemowych, tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej odbiór takich odpadów odbywać się będzie raz na kwartał, tj. 4 razy w roku.
Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie http://www.goap.org.pl/zdaj-odpady-2/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-po-1-lipca-br/.
Ogłoszenie
Wynajem Miejsc Parkingowych!


Administracja Osiedla „Bonin” informuje, że od 01.08.2016r. uruchomiony zostanie płatny parking dla samochodów os. Winiary 41.

Osoby zainteresowane wynajem miejsca parkingowego prosimy o kontakt z biurem Administracji tel. 61 8233 712.

Informujemy równocześnie, że Spółdzielnia dysponuje wolnymi miejscami na parkingu Winiary 53.

Administracja Osiedla „Bonin"


SZANOWNI MIESZKAŃCY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej informuje, że od kwietnia 2016r. opłaty za odpady komunalne zostają włączone do wymiaru opłat za korzystanie z lokali.
Dotychczasowe rozwiązanie z wydzieleniem opłat za odpady komunalne na odrębne konto podyktowane było sporem sądowym ze Związkiem Międzygminnym Aglomeracji Poznańskiej GOAP, który toczył się w trybie k.p.a., przy czym wniosek złożyło łącznie dziesięć spółdzielni mieszkaniowych. Do dnia rozpatrzenia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Spółdzielnia przekazywała do GOAP tylko sumy faktycznie wpłacone na konto spółdzielni za odpady komunalne, nie wykładając pieniędzy za dłużników. Stanowisko spółdzielni wyrażało się tym , iż nie są one zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i egzekwowania zadłużeń powstających w wyniku nie płacenia stosownych opłat przez niektórych mieszkańców. Wyodrębnienie opłaty za odpady komunalne chroniło interes mieszkańców terminowo regulujących swoje należności, ponieważ Spółdzielnia nie finansowała osób zalegających. W grudniu 2015r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na jego mocy spółdzielnie są zobowiązane do składania deklaracji i wnoszenia do GOAP kwot wynikających z wykazanej w złożonych deklaracjach ilości osób (stawka dla odpadów segregowanych 12zł/osoba/m-c).
W tej sytuacji nie jest celowe odrębne wnoszenie opłat za odpady komunalne. Niniejsze zawiadomienie o zmianie wysokości opłat od 1 kwietnia 2016r. zawiera już należność za odpady komunalne, co oznacza, że od tego miesiąca nie należy dokonywać odrębnych wpłat za śmieci. Nadpłaty i niedopłaty dotyczące opłat za odpady komunalne zostaną od 1 kwietnia 2016r. połączone z opłatami za lokale. Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że na mocy przytoczonego wyroku rozpocznie egzekwowanie zadłużeń związanych z opłatami za odpady komunalne, zatem prosimy osoby posiadające zaległości z tego tytułu o niezwłoczne wpłaty, celem uniknięcia postępowań sądowych i związanych z tym wysokich kosztów.
Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg poniższej tabeli:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Z poważaniem”

Zarząd SM L-W”

„Jeżyce””


ZAWIADOMIENIE

na temat regulacji terenowo - prawnych i planu działań zmierzających do realizacji wniosków członków o zmianę statusu mieszkania spółdzielczego na jego odrębną własność


 Zawiadomienie na temat regulacji terenowo - prawnych
Szanowni Członkowie


Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.08.2015 roku nastąpiła zmiana godzin pracy w Spółdzielni.
Biura Zarządu Spółdzielni przy ulicy Bonin 8, Biura Księgowości przy ulicy Bonin 4 i Biura Administracji Osiedli czynne są w następujących godzinach:
poniedziałek700 - 1600
wtorek, środa czwartek700 - 1500
piątek700 - 1400


W przypadku awarii:
Pogotowie Techniczne - Zakład Instalacyjny "Krisma"
tel. 505 224 933, 505 224 885
SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że posiada do sprzedaży lub wynajmu ostatni garaż w lokalizacji Urbanowska 16b o pow. 17,09m2.
Zakupu przedmiotowego garażu jest możliwy w systemie ratalnym po wpłacie minimum 30 procent wartości tj. kwoty 23.177,26zł. Pozostała kwota płatna w 120 ratach w wysokości około 480,00zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Zespole Członkowskim Spółdzielni pod numerem telefonu 61 8470-415 wew. 44 i 45.
Garaż można też wynająć za kwotę 368,00zł brutto miesięcznie i obejrzeć w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38 telefon 61 8485-061.

Z poważaniem

Zarząd SM „Jeżyce”


Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


 Informacja Starosty Poznańskiego
Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

 • os. Winiary 10-51
 • os. Bonin 2-6
 • ul. Poznańska 19
 • ul. R. Strzałkowskiego 22

 Informacja Urząd Miasta


INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE


SZANOWNI MIESZKAŃCY


W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013r. informujemy, że obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg tabelki:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Zmiana ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych od tego miesiąca. W przypadku niedopłaty lub nadpłaty prosimy o uwzględnienie jej przy najbliższej wpłacie.
Zgodnie z uchwałą nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "GOAP" z dnia 30 czerwca 2015 roku zmienia się częstotliwość wnoszenia opłat z co 2 - miesięcznej na comiesięczną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jeżyce" informuje, że wpłaty za odpady komunalne dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego Gniezno od 7 stycznia 2016 r. zwolnione są z opłaty bankowej.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kierstan nr telefonu: 61-822-44-17
KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
 • pojemnik biały - szkło białe
 • pojemnik zielony - szkło kolorowe
 • pojemnik niebieski - papier i tektura
 • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
 • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
 • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce"
Szanowni Mieszkańcy


W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
 • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
 • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce" OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

 Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

 Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

 Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie