Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

Wyniki przetargów na prace:
Remontowe w 2015 r.:
 • ogólnobudowlane
 • drogowe
  Wyniki przetargów 09.04.pdf


Wyniki przetargów na prace:
Remontowe w 2015 r.:
 • malarskie
 • elektryczne
  Wyniki przetargów 10.04.pdf


Wyniki przetargów na prace:
Remontowe w 2015 r.:
 • dekarskie
 • ślusarskie
  Wyniki przetargów 14.04.pdf


Wyniki przetargów na prace:
Remontowe w 2015 r.:
 • instalacyjne, sanitarne
  Wyniki przetargu 15.04.pdf


Wyniki przetargów na prace:
Okresowe kontrole i przeglądy :
 • okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie (przeglądy techniczne budynków)
 • czyszczenie przewodów kominowych
 • okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej
 • okresowe kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych

  Wyniki przetargów 16.04.pdf

Szanowni Członkowie


Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.04.2015 r. przeprowadzona zostanie lustracja pełna działalności Spółdzielni w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.. Lustrację przeprowadza Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

"Jeżyce"


PRZETARGI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE”
e mail: dzialtechniczny@smjezyce.pl
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRACE :

Remontowe w 2015 r.:
 • ogólnobudowlane – w dniu 09.04.2015r.o godz. 9ºº,
 • drogowe – w dniu 09.04.2015r. o godz. 12ºº,
 • malarskie – w dniu 10.04.2015r. o godz. 9ºº,
 • elektryczne – w dniu 10.04.2015r. o godz. 12ºº ,
 • ślusarskie – w dniu 14.04.2015r. o godz. 09ºº ,
 • dekarskie – w dniu 14.04.2015r. o godz. 12ºº.
 • instalacyjne, sanitarne, wod-kan, „c.o.” – w dniu 15.04.2015r. o godz. 9ºº ,

Okresowe kontrole i przeglądy :
 • okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie (przeglądy techniczne budynków) – w dniu 16.04.2015r. o godz. 9°°,
 • czyszczenie przewodów kominowych – w dniu 16.04.2015r. o godz. 9³°,
 • okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej - – w dniu 16.04.2015r. o godz. 10°°,
 • okresowe kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych - w dniu 16.04.2015r. o godz. 10³°.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu.
Wysokość wadium , sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg na: (nazwa prac)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.
S.I.W.Z. do pobrania na stronie internetowej: www.smjezyce.pl/przetargi od 17.03.2015r (uwaga uzupełnienie 08.04.2015r. do SIWZ).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.
Poznań, luty 2015

K O M U N I K A T
w sprawie bonifikaty na 2015 rok w opłacie rocznej z tytułu
wieczystego użytkowania gruntu

O obniżkę w opłacie mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowym przypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2014r., nie przekroczył kwoty 1 891,73 zł (tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014r.).
Drugim warunkiem uzyskania bonifikaty jest wykorzystanie lub przeznaczenie lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Osoby, które mogą skorzystać z bonifikaty, proszone są o złożenie w administracji danego Osiedla w terminie do 20 marca 2015r. wniosku oraz odpowiednich niżej wymienionych dokumentów: Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie bonifikaty prosimy pobrać z Adm. Osiedla lub z naszej strony internetowej.
 2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):
  • osoby pracujące zawodowo – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).
  • osoby bezrobotne - zarejestrowane - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia lub braku świadczenia
  • osoby bezrobotne - nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu bądź o nie składaniu zeznania podatkowego
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
  • osoby pobierające emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy lub rozliczenie roczne PIT-40
  • osoby pełnoletnie uczące się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub braku uzyskania dochodu
  • osoby nie zamieszkujące w danym lokalu położonym w nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna - dokumenty wykazujące dochody z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) lub oświadczenie o braku dochodu
  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.
Dokumenty powinny być złożone w oryginałach (zaświadczenia), a pozostałe okazane i poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika administracji przyjmującego wniosek. W takim przypadku należy przedstawić oryginały dokumentów do wglądu w Administracji Osiedla.
Wnioski prosimy składać w administracji osiedla w godzinach:
w poniedziałki 9oo - 15oo
w pozostałe dni 8oo - 14oo
Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób.
Bonifikata, o której mowa w nagłówku, zostanie odpowiednio rozliczona na Wnioskodawców dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Miasta , który ustali wysokość przysługującej spółdzielni bonifikaty.

Zarząd SM Jeżyce


  Wnioski o bonif. z tyt. wiecz. za 2015r - S.M. Jeżyce


DOFINANSOWANIE DO RACHUNKÓW
ZA ZIMNĄ WODĘ I ŚCIEKI
W ramach Funduszu Wodociągowego AQUANET

OBEJMUJE MIESIĄCE : wrzesień, październik, listopad 2014r.

POMOC SKIEROWANA JEST SZCZEGÓLNIE DO OSÓB: Będących w trudnej sytuacji finansowej, mających problem z terminowym regulowaniem rachunków za zimną wodę i odprowadzanie ścieków.

WYSOKOŚĆ DOPŁAT: Od 10% do 50% wartości rachunków, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • 1) Dowód osobisty do wglądu,
 • 2) dokumenty poświadczające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego lub ich brak,
  • PRACUJĄCY- zaświadczenie o dochodach za ostatni miesiąc,
  • BEZROBOTNY – zaświadczenie z Urzędu Pracy czy jest zarejestrowany, jeśli nie jest to wraz z zaświadczeniem załącza oświadczenie dlaczego nie jest zarejestrowany,
  • STUDENT- zaświadczenie z uczelni, UCZEŃ-jeśli jest pełnoletni zaświadczenie ze szkoły,
  • URLOP WYCHOWAWCZY- kopia dokumentu poświadczającego ten fakt,
  • RENTA/EMERYTURA/RENTA RODZINNA/ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE- ksero decyzji ostatniej rewaloryzacji lub odcinka za ostatni miesiąc,
  • ksero zaświadczenia z ZUS o pobieraniu zasiłku chorobowego/ świadczenia rehabilitacyjnego,
  • ksero decyzji o przyznanie alimentów (jeśli nie są otrzymywane to zaświadczenie od komornika),
  • ksero decyzji o przyznaniu zasiłków rodzinnych/stypendiów dla dzieci,
  • ksero decyzji o przyznaniu zasiłków z MOPR/OPS/PCŚ (stałych, okresowych, celowych przyznanych na okres IX-XI 2014r.),
  • ksero decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • ksero decyzji o przyznaniu stypendiów –szkolne , naukowe, socjalne itp.,
  • jeśli są jeszcze inne dochody- należy je wykazać,
 • 3) Kopie faktur z AQUANET za miesiąc wrzesień, październik, listopad 2014r., lub decyzje czynszowe za dany okres.


Termin składania wniosków : do 23 stycznia 2015 roku
Miejsce składania wniosków: Fundacja Dziecko w Centrum ul. Zeylanda 9/3 Poznań
Telefon: 61 663 40 90 lub 725 05 05 55
Biuro czynne pon –pt 8.00-18.00
Przyjmujemy tylko kompletne wnioski.
SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że posiada do sprzedaży lub wynajmu ostatni garaż w lokalizacji Urbanowska 16b o pow. 17,09m2.
Zakupu przedmiotowego garażu jest możliwy w systemie ratalnym po wpłacie minimum 30 procent wartości tj. kwoty 23.177,26zł. Pozostała kwota płatna w 120 ratach w wysokości około 480,00zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Zespole Członkowskim Spółdzielni pod numerem telefonu 61 8470-415 wew. 44 i 45.
Garaż można też wynająć za kwotę 368,00zł brutto miesięcznie i obejrzeć w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38 telefon 61 8485-061.

Z poważaniem

Zarząd SM „Jeżyce”


Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


 Informacja Starosty Poznańskiego
Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

 • os. Winiary 10-51
 • os. Bonin 2-6
 • ul. Poznańska 19
 • ul. R. Strzałkowskiego 22

 Informacja Urząd Miasta


INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE


SZANOWNI MIESZKAŃCY


W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013r. informujemy, że obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg tabelki:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Zmiana ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych od tego miesiąca. W przypadku niedopłaty lub nadpłaty prosimy o uwzględnienie jej przy najbliższej wpłacie.
Opłata wnoszona jest zgodnie z Uchwałą nr VI/32/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „GOAP” § 1 co 2 miesiące.
Należności należy uiszczać zgodnie z załączoną tabelką - sumując kwoty do zapłaty za dwa miesiące- w podanych niżej terminach:
 1. do 10 sierpnia – suma kwoty należnej za lipiec i sierpień,
 2. do 10 października – suma kwoty należnej za wrzesień i październik,
 3. do 10 grudnia – suma kwoty należnej za listopad i grudzień.

Przesyłamy Państwu zawiadomienie dot. zapłaty do 10 sierpnia oraz blankiety wpłat. Opłaty za odpady komunalne są niezależne od opłat za czynsz (osobne blankiety i konta bankowe). Wobec powyższego prosimy nie łączyć opłat za śmieci z opłatą za użytkowanie mieszkania.
Opłata nie jest objęta prowizją ponoszoną przez Spółdzielnię.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kierstan nr telefonu: 61-822-44-17
KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
 • pojemnik biały - szkło białe
 • pojemnik zielony - szkło kolorowe
 • pojemnik niebieski - papier i tektura
 • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
 • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
 • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce"
Szanowni Mieszkańcy


W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
 • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
 • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce" OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

 Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

 Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

 Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie