Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

Zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Jeżyce” informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), złożyła do CEEB stosowne deklaracje dotyczące wspólnych (podstawowych) źródeł ciepła i spalania paliw, obejmujące wszystkie budynki w zasobach Spółdzielni w lutym 2022 roku.
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 2 czerwca 2022 r. zmarł

Zbigniew Olejniczak

nasz wieloletni współpracownik i Kolega.

Człowiek wszystkim życzliwy i zaangażowany od kilkudziesięciu lat w organizację działalności społecznej i kulturalnej, kierujący Ośrodkiem Kultury „Wierzbak”.

Pracował dla dobra mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, a także dzielnicy Jeżyce.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu Jego śmierci

Rodzinie

składają

Zarząd i członkowie organów samorządowych Spółdzielni, koleżanki i koledzy.

Pożegnamy śp. Kolegę Zbigniewa w dniu 8 czerwca 2022 o godz. 11:00 na Cmentarzu Żabikowskim przy ul. Traugutta 17/2 w Luboniu. Ceremonia pogrzebowa poprzedzona będzie mszą świętą o godz. 10:00 w kościele świętego Jana Bosko w Luboniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Jeżyce”
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8 (zwana dalej „Spółdzielnią”)
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dąbrowskiego 140 w Poznaniu, zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 1.832,09m², dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, posadowionym na działkach oznaczonych geodezyjnie:
 1. obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 12/1 o pow. 0,0644 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00005826/5, działka jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz
 2. obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 13/1 o pow. 0,1158 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00204468/2 - działka jest własnością Spółdzielni.
Dla przedmiotowej nieruchomości wydano warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami – decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 427 z dnia 9 lipca 2019 r. Warunki zabudowy dostępne są do wglądu w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu, tel. 61/ 847-06-20.

Cena wywoławcza : 5.050.000,00 zł
(słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

Od wylicytowanej ceny nabywca zobowiązany będzie zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium : 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości, w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Spółdzielni, nr rachunku:
51 1020 4027 0000 1802 0035 4043.
Wymagane wadium należy wpłacić w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 2 dni robocze przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r., o godz. 1100, w sali konferencyjnej biur Zarządu Spółdzielni przy ul. Bonin 8 w Poznaniu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i potwierdzić sposób reprezentacji. W sytuacji, gdy uczestnik przetargu niezależnie od podmiotowości prawnej jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania w jego imieniu na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje niniejsze warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, na konto wskazane przez Spółdzielnię. Umowa notarialna będzie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Poza podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabywca ponosi dodatkowe koszty notarialne i sądowe, których wysokość określa notariusz. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym i uzgodnionym z nim terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku Spółdzielnia dokona sprzedaży nieruchomości innemu uczestnikowi przetargu zgodnie z zaoferowaną przez niego w postępowaniu ceną.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

WARUNEK DODATKOWY:

Spółdzielnia ustanowi na nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie: obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 14/1 o pow. 0,0146 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00001391/8, stanowiącej własność Spółdzielni, służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i parkowania na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie: obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 13/1 oraz każdorazowych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie: obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 12/1. Wysokość jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności gruntowej określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego. Po podjęciu uchwały na sprzedaż działki nr 14/1 przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, działka ta będzie sprzedana nabywcy, w cenie obliczonej z ceny jednostkowej nabycia działek nr 13/1 i nr 12/1 w przetargu, przy zaliczeniu powyższej opłaty jednorazowej, uiszczonej Spółdzielni za ustanowienie służebności gruntowej. Ponadto Spółdzielnia przewiduje, na podstawie umowy dzierżawy możliwość zajęcia działki nr 14/1 przez właściciela działki nr 13/1 i użytkownika wieczystego działki nr 12/1 na cele składowania materiałów budowlanych na czas trwania ewentualnej inwestycji oraz przeprowadzenia instalacji niezbędnych do prowadzenia ewentualnej inwestycji na działkach nr 13/1 i 12/1.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W ww. budynku handlowo – usługowym aktualnie są wynajmowane cztery lokale użytkowe. Spółdzielnia informuje, że umowy najmu z najemcami tych lokali przejdą w zakresie praw i obowiązków na nabywcę nieruchomości z dniem, w którym stanie się on właścicielem nieruchomości.
 2. W ww. budynku handlowo – usługowym na podstawie umowy o przyłączenie nr 2886/2019 z dnia 20 maja 2020 r., zawartej z Veolia Energia Poznań S.A w pomieszczeniu bezpłatnie udostępnionym przez Spółdzielnię zainstalowany został węzeł cieplny. Nowy nabywca nieruchomości zobowiązany jest przejąć prawa i obowiązki wynikające z ww. umowy.

Wszelkie pozostałe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu tel. 61/ 847-06-20, kierownik Zenon Henklewski tel. 786 123 820.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONY
na zadania remontowe w 2022 r.


PRACE:
 1. ogólnobudowlane,
 2. wymiana dźwigów osobowych,
 3. drogowe,
 4. elektryczne,
 5. instalacyjno-sanitarne,
 6. malarskie,

Termin złożenia ofert przetargowych: do 03.06.2022 r. do godziny 1200.
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 06.06.2022 r. od godziny 800.
Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od otwarcia ofert (po weryfikacji i ocenie ofert oraz kosztorysów).
Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Informacje dotyczące wadium na zadania opisane są w SIWZ.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na (nazwa robót)”, wraz ze skanami ofert przetargowych oraz załączonych dokumentów na nośnikach elektronicznych (płyta CD w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu na parterze biur Zarządu.

Uwaga: W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego szczególny tryb postępowań przetargowych odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetargi nie dały założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargów.


SIWZ + załączniki:
  Prace ogólnobudowlane SIWZ+załączniki

  Wymiana dźwigów osobowych SIWZ+załączniki

  Prace drogowe SIWZ+załączniki

  Prace elektryczne SIWZ+załączniki

  Prace instalacyjno-sanitarne SIWZ+załączniki

  Prace malarskie SIWZ+załączniki


tarcza
Oferta pracy na stanowisko instalator wod.-kan., pracownik do prac konserwacyjnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska „Jeżyce”

zatrudni
instalatora wod.-kan., pracownika do prac konserwacyjnych
w wymiarze 1 etatu
w Administracji Osiedla „Bonin”

wymagania:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac na instalacjach wod.-kan.,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia gazowe.

Oferta pracy na stanowisko ślusarz-magazynier, pracownik do prac konserwacyjnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska „Jeżyce”
ul. Bonin 8, 60-658 Poznań

zatrudni
ślusarza-magazyniera, pracownika do prac konserwacyjnych
w wymiarze 1 etatu
w Administracji Osiedla „Bonin”

wymagania:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac ślusarskich,
Zgłoszenia (CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) należy złożyć w siedzibie Spółdzielni (ul. Bonin 8) lub przesłać email na adres info@smjezyce.pl .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. Technicznych (zgodnie z Ustawą dn. 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. )”.

  Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu (60-658), przy ul. Bonin 8, nr KRS 0000087307, tel. 61-847-04-15. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe kandydata będziemy przetwarzać na podstawie jego zgody, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko inspektor ds. technicznych, do czasu zakończenia rekrutacji planowanej do 23.06.2021 r. (art. 6 ust. a i b RODO).W przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”


OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE

 1. Docieplenie, remont elementów elewacji (balkony i in.), przebudowa stropodachu i rozbudowa o wiatrołap budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 5 w Poznaniu
 2. Docieplenie, remont elementów elewacji (balkony i in.) i przebudowa stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 6 w Poznaniu

SIWZ z załącznikami (w formie elektronicznej) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym w godz. (900 – 1300) po przedstawieniu dowodu wpłaty w wysokości 61,50 zł. Opłatę za materiały przetargowe na wyżej wymienione przetargi należy dokonać na konto SM „Jeżyce” nr: 51 1020 4027 0000 1802 0035 4043. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel. 61 847 04 15 w. 40,41,43.

Zadania termomodernizacyjne i remontowe dotyczą dwóch budynków 11 kondygnacyjnych przy finansowaniu kredytami z premią termomodernizacyjną.
Termin złożenia ofert przetargowych : do 9.02.2022 r. do godziny 845
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 9.02.2022 r. o godzinie 900
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie około 14 dni (po weryfikacji ofert, kosztorysów i ocenie) od otwarcia ofert.
Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Informacje dotyczące wadium na zadania opisane są w SIWZ.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na (nazwa robót)”, wraz ze skanami ofert przetargowych oraz załączonych dokumentów na nośnikach elektronicznych (płyta CD – pliki w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu na parterze biur Zarządu.

Uwaga: W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym szczególny tryb postępowań przetargowych odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetargi nie dały założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargów.
UWAGA DO KOMUNIKATU O PRZETARGU
NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ


Zarząd Spółdzielni zdecydował o przesunięciu terminu złożenia ofert na I stopień przetargu nieograniczonego dwustopniowgo na "„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Turkusowej 5 i 6 w Poznaniu” do dnia 06.12.2021 godz. 950 i zebrania komisji przetargowej o godz. 1000.
KOMUNIKAT


Dotyczy: przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Turkusowej 5 i 6 w Poznaniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu informuje, że w dniu 23.11.2021 r. Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wydłużeniu terminu złożenia ofert na I stopień przetargu nieograniczonego dwustopniowego na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Turkusowej 5 i 6 w Poznaniu” do dnia 01.12.2021 r do godziny 945.
SIWZ dla tego postępowania można pobrać zgodnie z wcześniejszym komunikatem, który nadal pozostaje na stronie internetowej Spółdzielni. W pierwszym stopniu postępowania nie jest wymagana wpłata wadium.
O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na os. Winiary 10 w Poznaniu – IV piętro, o pow. użytkowej 53,30 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc.
Cena wywoławcza wynosi 298.900,00zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł).
Mieszkanie do dyspozycji, po wpłacie na konto Spółdzielni w terminie do 30 dni od dnia przetargu, całej wylicytowanej kwoty i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823-37-12. Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2021 r. o godz. 1000, w Klubie „Wierzbak” przy ul. Wojska Polskiego 8 w Poznaniu.
Wadium, w wysokości 29.890,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wylicytowanej ceny lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.smjezyce.pl
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną przetarg przeprowadzony zostanie w reżimie sanitarnym tj. obowiązywać będzie bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. W celu zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami biorącymi udział w przetargu, w postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć tylko osoby biorące udział w licytacji, bez osób towarzyszących.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”


OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE


 1. Docieplenie, remont elementów elewacji (balkony i in.), przebudowa stropodachu i rozbudowa o wiatrołap budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 5 w Poznaniu.
 2. Docieplenie, remont elementów elewacji (balkony i in.) i przebudowa stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 6 w Poznaniu
 3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Turkusowej 5 i ul. Turkusowej 6 w Poznaniu (przetarg dwustopniowy).
SIWZ z załącznikami (w formie elektronicznej) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym w godz. (900 – 1300) po przedstawieniu dowodu wpłaty w wysokości 61,50 zł. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel. 61 847 04 15 w. 40,41,43.

Zadania termomodernizacyjne i remontowe dotyczą dwóch budynków 11 kondygnacyjnych przy finansowaniu kredytami z premią termomodernizacyjną.
Termin złożenia ofert przetargowych dla zadania 1 i 2: do 30.11.2021 r. do godziny 845.
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. o godzinie 900.
Dla zadania 3 termin złożenia ofert (oferty wstępne): do 23.11.2021 r. do godziny 845.
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 23.11.2021 r. o godzinie 900.
Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni (po weryfikacji ofert, kosztorysów i ocenie) od otwarcia ofert.
Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Informacje dotyczące wadium na zadania opisane są w SIWZ.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na (nazwa robót)”, wraz ze skanami ofert przetargowych oraz załączonych dokumentów na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub pen-drive w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu na parterze biur Zarządu.

Uwaga: W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym szczególny tryb postępowań przetargowych odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetargi nie dały założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargów.


UWAGA!!

Opłatę za materiały na wyżej wymienione przetargi należy dokonać na konto SM „Jeżyce” nr:
51 1020 4027 0000 1802 0035 4043
INFORMACJA

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 07.10.2021 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Poznań. Opłata za wodę i ścieki wynosić będzie 12,42 zł/m3 (brutto) – wzrost o 10% w stosunku do stawki dotychczas obowiązującej. Stawki opłat abonamentowych także ulegają podwyższeniu.

Szczegółowe informacje oraz taryfy cen i stawek opłat dostępne są na stronach internetowych:

AQUANET S.A. - Opłaty za wodę i ścieki od 07.10.2021 | Aquanet S.A.
Wody Polskie - Decyzja PO.RZT.70.351.2021/D/MZ (bip.gov.pl)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Poznań, 20.08.2021 r.


Zawiadomienie o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568 ze zm.) podjął decyzję o przeprowadzeniu głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie pisemnym, w dniu 23.09.2021r. w godz. 1000-1800 w ODK „Wierzbak” przy ul. Wojska Polskiego 8 w Poznaniu.

Na podstawie uchwały Zarządu nr 64/2021 z dnia 02.08.2021 Członkowie Spółdzielni będą głosować pisemnie nad następującymi uchwałami:
 • Uchwała nr 1 w/s: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.,
 • Uchwała nr 2 w/s: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.,
 • Uchwała nr 3 w/s: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.,
 • Uchwała nr 4 w/s: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.,
 • Uchwała nr 5 w/s: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
 • Uchwała nr 6 w/s: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
 • Uchwała nr 7 w/s: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć

Nadmieniamy, że z uwagi na panujący w Polsce stan epidemii, przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym Statutem nie jest możliwe, natomiast brak w/w uchwał ogranicza możliwości prowadzenia remontów i prac termomodernizacyjnych oraz rozdysponowanie nadwyżki bilansowej z lat ubiegłych. Zachęcamy do licznego uczestnictwa w zorganizowanym głosowaniu pisemnym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Jeżyce” informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, materiały związane z projektami uchwał będą wyłożone od dnia 08.09.2021 r. do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Bonin 8 oraz w poszczególnych Administracjach Osiedli. Projekty uchwał są załączone do niniejszego zawiadomienia. Istnieje również możliwość zapoznania się z materiałami po zalogowaniu do usługi internetowej „zdalny dostęp”(dla osób korzystających z tej usługi).

Karta do głosowania, wydawana osobom przybyłym do punktu głosowania, opatrzona będzie pieczęcią i kolejnym numerem. Głosowanie odbywać się będzie poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „ZA” bądź „ PRZECIW” przy każdej uchwale. Na kartach nie wolno dokonywać skreśleń, poprawek, czy dodatkowych wpisów, gdyż głos zostanie uznany za nieważny.

W pisemnym głosowaniu nad uchwałami przez Walne Zgromadzenie, uczestniczyć mogą Członkowie Spółdzielni, którzy przed wydaniem karty do głosowania okażą ważny dokument tożsamości.

Głosowanie przebiegać będzie w obecności Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz Notariusza, w pełnym reżimie sanitarnym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 01.07.2021 r. istnieje możliwość przesyłania przez Spółdzielnię korespondencji drogą elektroniczną, na wskazany przez właściciela lokalu adres e-mail.
Elektroniczny obieg dokumentów pozwoli na wyeliminowanie dokumentacji papierowej (poza drobnymi wyjątkami) i ograniczenie liczby drukowanych dokumentów.
Aby skorzystać z tej możliwości prosimy o pobranie OŚWIADCZENIA o wyrażaniu zgody na przysłanie korespondencji drogą elektroniczną w zakładce „Pliki do pobrania” lub pobranie jego papierowej wersji w biurach Spółdzielni.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza i osobiste dostarczenie go do administracji osiedla lub zarządu
- os. Jeżyce – ul. Dąbrowskiego 30a, - Księgowość Bonin 4,
- os. Bonin – ul. Bonin 4, - Zarząd – ul. Bonin 8,
- os. Słowiańskie – ul. Urbanowska 38,
w celu potwierdzenia w obecności pracownika swojej tożsamości oraz podanego adresu e-mail.

(Serdecznie zapraszamy Państwa w godzinach otwarcia tj.: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek, środa i czwartek 7: 30 – 14:30, piątek 7:30 - 13: 30)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


OGŁOSZENIE

o wynikach przetargów nieograniczonych i ograniczonych na prace remontowe
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych prace remontowe wykonają następujące firmy:

I. Przetarg nieograniczony:
Prace ogólnobudowlane :

1. Zadanie 1 – Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje)
2. Zadanie 2 – „JOMAT” Janusz Osuch (100,00 punktów)
3. Zadanie 3 – Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje)

Prace ślusarskie:
1. Zadanie 1 – Usługi Remontowo – Budowlane „AM-BUD” Justyna Frejlichowska (77,60 punktów)

Prace drogowe:
1. Zadanie 1 – NDR Sp. z o.o. (negocjacje)
2. Zadanie 2 – Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. (negocjacje)
3. Zadanie 3 – Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. (negocjacje)

Wymiana dźwigów osobowych
1. Zadanie 1.1 i 1.2 – Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych (100,00 punktów)

II. Przetarg ograniczony:
Dostawa i wymiana legalizacyjna wodomierzy c.w. i z.w. z modułem radiowym wraz z usługą serwisową odczytu

1. Zadanie 1 – ALMOT -ECO BIS Sp. z o.o. (98,74 punktów)

Negocjacje zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ Jeżyce” z dnia 9.07.2018 r. (§ 20 i § 22 ).
KOMUNIKAT

W dniu 07.06.2021 r. SM "Jeżyce" wysłała do Veolia Energia Poznań S.A. deklarację wstrzymania dostawy energii cieplnej w zasobach SM "Jeżyce".
Szanowni MIESZKAŃCY !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2021 r.(piątek)
biuro Zarządu Spółdzielni będzie nieczynne.
Czynne będą biura Administracji Osiedli.


Administracja Osiedla Bonin - ul. Bonin 4
Administracja Osiedla Słowiańskie - ul. Urbanowska 38
Administracja Osiedla Jeżyce - ul. Dąbrowskiego 30 A

Za powstałe utrudnienie przepraszamy.


Zarząd Spółdzielni

W przypadku awarii:
Pogotowie techniczne - Zakład Instalacyjny „Krisma” tel. 505 224 933 , 505 224 885
KOMUNIKAT - PRZETARGI

W SIWZ „Prace ogólnobudowlane” wprowadzona została zmiana w załączniku nr 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie robót dotyczących remontu balkonów w budynku Błękitna 11 (zmiana ilości remontowanych balkonów). Zamieszczamy aktualną poprawioną wersję.

  Prace ogólnobudowlane SIWZ+załączniki

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na zadania remontowe w 2021 r.:

 1. wymiana dźwigów osobowych
 2. ogólnobudowlane
 3. drogowe
 4. elektryczne
 5. ślusarskie

W związku z panującym w kraju stanem epidemicznym szczególny tryb postępowań przetargowych odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.
Termin złożenia ofert przetargowych: 31.05.2021 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi sukcesywnie w ciągu kolejnych 14 dni.
Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na roboty (nazwa robót)”, wraz ze skanami ofert przetargowych na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub pen-drive w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.
S.I.W.Z. wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

SIWZ + załączniki:
  Wymiana dźwigów osobowych SIWZ+załączniki

  Prace ogólnobudowlane SIWZ+załączniki - wersja poprawiona 19.05.2021

  Prace drogowe SIWZ+załączniki

  Prace elektryczne SIWZ+załączniki

  Prace ślusarskie SIWZ+załączniki


KOMUNIKAT


Enea Operator modernizuje sieci w Poznaniu

Mniej awarii, większe bezpieczeństwo i pewność dostaw energii elektrycznej, bez spadków napięć i ograniczeń zarówno dla odbiorców, jak i prosumentów oto cel prac Enei Operator, która realizuje program modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia.

Enea Operator przeprowadza program modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia na terenie miasta Poznania oraz w gminach bezpośrednio graniczących z miastem. Użytkowane do tej pory sieci energetyczne w dużej części są już wyeksploatowane i nie spełniają współczesnych standardów.

Realizacja programu modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia przyczyni się do zmniejszenia liczby awarii spowodowanych przeciążeniem lub wyeksploatowaniem urządzeń energetycznych. Zabezpieczy także potrzeby związane z rozwojem energetyki prosumenckiej.

Prowadzone przez spółkę prace, w niektórych przypadkach, mogą powodować konieczność wstrzymania dostaw energii elektrycznej, czyli tzw. planowane wyłączenia. Tam, gdzie są odpowiednie możliwości techniczne, spółka będzie prowadziła prace z wykorzystaniem technik bezwyłączeniowych (pod napięciem), z użyciem agregatów, żeby jak najbardziej ograniczyć liczbę odbiorców pozbawionych dostaw.

Programowi modernizacji sieci towarzyszy kampania informacyjna „Poznań 2030”.

Informacje o planowanych wyłączeniach znajdują się także na stronie internetowej Enei Operator pod adresem: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl. Można także zapisać się do bezpłatnego newslettera - informacje podawane są z pięciodniowym wyprzedzeniem. Użytkownikom telefonów wygodnie będzie korzystać z darmowej aplikacji „Wyłączenia” - w AppStore (urządzenia z iOS) i w GooglePlay (urządzenia z Android).

Informacji o aktualnych planowanych przerwach nożna odsłuchać również pod numerem bezpłatnej infolinii 991.

Enea Operator przewiduje, że kompleksowa modernizacja sieci energetycznych w Poznaniu zakończona zostanie w 2030 roku.
ncz


KOMUNIKAT


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” informuje, iż w dniu 07.10.2020r. u jednego z pracowników Zarządu potwierdzono zakażenie Covid-19. Wspomniana osoba pozostaje na kwarantannie domowej.

Od dnia 05.10.2020r. pracownicy biurowi pracują w systemie zmianowym, zostali podzieleni na dwie grupy. Ta decyzja Zarządu pozwoliła na ciągłość pracy Spółdzielni, bez zastosowania kwarantanny. Pracownicy biurowi tego zespołu, którzy mieli kontakt z chorą, pozostaną w domu i będą pracować zdalnie. Ponadto czekamy na wytyczne Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej, które niezwłocznie wprowadzimy w życie. Zaistniała sytuacja oznacza ograniczenia pracy poszczególnych działów, co może wpłynąć na wydłużony czas rozpatrywania spraw Członków Spółdzielni, za co przepraszamy. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Zarząd przypomina także, o konieczności stosowania zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, zachowaniu dystansu, zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk podczas kontaktu z pracownikami Spółdzielni.
INFORMACJA
Selektywna zbiórka odpadów

Od dnia 1 września 2020 r. na terenie ZM GOAP selektywna zbiórka odpadów staje się obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców - zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej, a także dla wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, czyli takich na których znajdują się np. biura, sklepy, szkoły czy szpitale. Co w przypadku, gdy nie wszyscy będą stosować się do nowych przepisów? Więcej informacji pod adresem:

https://epoznan.pl/news-news-109389-zolta_czerwona_lub_pomaranczowa_kartka_jak_uniknac_kar_za_nieprawidlowa_segregacje_odpadow.
OGŁOSZENIE
o wynikach przetargów nieograniczonych na prace remontowe w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych prace remontowe wykonają następujące firmy:

Prace ogólnobudowlane :
1. Zadanie 1 – „JOMAT” Janusz Osuch ( 89,38 pkt )
2. Zadanie 4– Zakład Budowlany Wojciech Frankowski ( 98,56 pkt )

Prace elektryczne:
1. Zadanie 1 – Firma Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela ( negocjacje )

Prace malarskie:
1. Zadanie 1 – Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski ( 81,53 pkt )
2. Zadanie 2 – Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski ( 78,50 pkt )

Prace instalacyjno – sanitarne
1. Zadanie 1 – Zakład Instalacyjny „KRISMA” Krzysztof Wilczewski ( 97,59 pkt )
2. Zadanie 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER Sp. z o.o. ( negocjacje )

Wymiana dźwigów osobowych
1. Zadanie 1 – Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych ( negocjacje )
2. Zadanie 2 – Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych ( 97,84 pkt )

Wymiana istniejących okładzin z płyt eternitowych ścianek działowych piwnic oraz docieplenie stropów w piwnicach budynku os. Winiary 10-51 w Poznaniu
1. Zadanie 1 – Firma Budowlana BDM R. Kaliszan S. Piechowiak ( negocjacje )

Negocjacje zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ Jeżyce” z dnia 9.07.2018 r. (§ 20 i § 22 ).
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONY
na zadania remontowe w 2020 r.


PRACE :
 1. wymiana dźwigów osobowych,
 2. ogólnobudowlane,
 3. drogowe,
 4. instalacyjne, sanitarne, wod-kan, c.o. ,
 5. elektryczne,
 6. malarskie,
 7. wymiana okładzin z płyt eternitowych ścianek działowych piwnicznych oraz docieplenie stropów nad piwnicami.


W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym szczególny tryb postępowań przetargowych odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.
Termin złożenia ofert przetargowych: 30.07.2020 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi sukcesywnie w ciągu kolejnych 14 dni.
Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na roboty (nazwa robót)”, wraz ze skanami ofert przetargowych na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub pen-drive w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.
S.I.W.Z. wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

SIWZ + załączniki:
  Wymiana dźwigów osobowych SIWZ+załączniki

  Prace ogólnobudowlane SIWZ+załączniki

  Prace drogowe SIWZ+załączniki

  Prace instalacyjno-sanitarne SIWZ+załączniki

  Prace elektryczne SIWZ+załączniki

  Prace malarskie SIWZ+załączniki

  Wymiana istn. wyk. z płyt eternitowych SIWZ+załączniki


Uchwała Rady Nadzorczej
w sprawie zmiany niektórych zapisów Regulaminu udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Jeżyce"

  Uchwala nr 6/2020 w sprawie zmiany niektórych zapisów Regulaminu udzielania Zamówień
KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że od

8 czerwca 2020 roku

następuje zmiana zasad obsługi w biurach Zarządu i Administracji Osiedli dla interesantów. Jednak w ramach działań profilaktycznych, celem zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią , zwracamy się do Państwa nadal z prośbą o ograniczenie osobistych kontaktów w biurach Spółdzielni. Prosimy, aby wszelkie bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Spółdzielni załatwiali Państwo pocztą tradycyjną, elektronicznie (e-mail) lub telefonicznie. Osobiste spotkania z pracownikami Spółdzielni prosimy umawiać telefonicznie lub e-mailowo. Korespondencję dostarczaną osobiście przez Państwo prosimy złożyć do skrzynki zlokalizowanej w holu siedziby Spółdzielni, aby podlegała ona kwarantannie minimum 24 godziny. Zasady te obowiązują także w biurach Administracji i Księgowości.
Ponadto informujemy, że dotychczasowa forma doręczania korespondencji Mieszkańcom za pośrednictwem gospodarzy domów, pozostaje do odwołania zmieniona w ten sposób, że przesyłki będą umieszczane w skrzynkach pocztowych, przy wejściach do klatek schodowych lub przesyłane na podany adres korespondencyjny.

Nadal ograniczamy pracę konserwatorów w lokalach, do przypadków awaryjnych, wymagających niezwłocznej reakcji.

Dane kontaktowe:
 • Sekretariat Zarządu
  ul. Bonin 8, tel. 61-847-62-21, sekretariat@smjezyce.pl Centrala tel. 61-847-04-15
 • Dział Członkowsko – Mieszkaniowy
  ul. Bonin 8, tel. 61-847-04-15 wew. 44, czlonkowski@smjezyce.pl
 • Dział Czynszów
  ul. Bonin 4, tel. 61-822-44-17, czynsze@smjezyce.pl
 • Administracja Osiedla „Jeżyce”
  ul. Dąbrowskiego 30A, tel. 61-847-06-20, adm.jezyce@smjezyce.pl
 • Administracja Osiedla „Słowiańskie”
  ul. Urbanowska 38, tel.61 848-50-61, adm.slowianskie@smjezyce.pl
 • Administracja Osiedla „Bonin”
  ul. Bonin 4, tel. 61-823-37-12, adm.bonin@smjezyce.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE- Zakład Instalacyjny "Krisma" tel. 505 224 933, 505 224 885

Zarząd SML-W ,,Jeżyce”


Informacja dotycząca organizacji Walnego Zgromadzenia w 2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Jeżyce” informuje, że w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią Koronawirusa, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przypada w okresie obowiązującego stanu epidemii lub jego zagrożenia, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z powyższym Zarząd informuje, że prace nad przygotowaniem Walnego Zgromadzenia trwają, lecz terminy poszczególnych części będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii.
KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu zawiadamia, że w ramach działań profilaktycznych, celem zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, zwraca się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych kontaktów w biurach Spółdzielni. Prosimy, aby wszelkie bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Spółdzielni załatwiali Państwo drogą e-mailową lub telefonicznie.

Ponadto informujemy, że dotychczasowa forma doręczania korespondencji Mieszkańcom za pośrednictwem gospodarzy domów, zostaje do odwołania zmieniona. Przesyłki będą umieszczane w skrzynkach pocztowych, przy wejściach do klatek schodowych lub przesyłane na podany adres korespondencyjny.

Ograniczamy również pracę konserwatorów w lokalach, do przypadków awaryjnych, wymagających niezwłocznej reakcji.

Z poważaniem


Zarząd SML-W ,,Jeżyce”


OGŁOSZENIE
o wynikach przetargów nieograniczonych na okresowe kontrole i przeglądy
w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z dnia 9.07.2018 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w dniu 18.02.2020 r. okresowe kontrole i przeglądy wykonają następujące firmy:

Czyszczenie przewodów kominowych:
 1. Zadanie 1 – Spółdzielnia Pracy Kominiarzy (negocjacje),
 2. Zadanie 2 – Spółdzielnia Pracy Kominiarzy(negocjacje),
 3. Zadanie 3 – Spółdzielnia Pracy Kominiarzy (negocjacje).

Okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej:
 1. Zadanie 1 – PAKO Eugeniusz Milko (95,99 pkt.),
 2. Zadanie 2– PAKO Eugeniusz Milko (95,99 pkt),
 3. Zadanie 3 – PAKO Eugeniusz Milko (95,99 pkt).

Okresowe kontrole instalacji gazowej wraz z usunięciem usterek oraz przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych:
 1. Zadanie 1 – INSTALDOM, Dariusz Tymczewski ( negocjacje ),
 2. Zadanie 2 – INSTALDOM, Dariusz Tymczewski (negocjacje),
 3. Zadanie 3 – INSTALDOM, Dariusz Tymczewski (negocjacje).

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie (przeglądy techniczne obiektów budowlanych) :
 1. Zadanie 1 – Fratrem, Łukasz Wittich (93,11 pkt.),
 2. Zadanie 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HALWALD Waldemar Skrzypczak ( 93,22 pkt.),
 3. Zadanie 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HALWALD Waldemar Skrzypczak ( 93,53 pkt.),

Ulotka informacyjna GOAP "Jak poprawnie segregować odpady komunalne"ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na okresowe kontrole i przeglądy:
 1. - okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie ( przeglądy techniczne obiektów budowlanych) – w dniu 18.02.2020 o godz. 900,
 2. - okresowe kontrole instalacji gazowych wraz z usunięciem usterek oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych – w dniu 18.02.2020 r. o godz. 1030 ,
 3. czyszczenie przewodów kominowych – w dniu 18.02.2020 r. o godz. 1130 ,
 4. okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej – w dniu 18.02.2020 r. o godz. 1230 .


Postępowania przetargowe odbędą się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu”.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z. (do pobrania poniżej).
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na (nazwa prac)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

SIWZ i załączniki do pobrania:

  Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

  Okresowe kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych

  Czyszczenie przewodów kominowych

  Okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej


ncz

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

program realizowany przez Narodowe Centrum Zdrowia, obejmuje wsparcie osób starszych w ich domu, poprzez udzielenie im stałej pomocy, m. in. finansowej, organizacyjnej, psychologicznej lub pielęgniarskiej. Jeżeli jest taka osoba samotna, która nie może liczyć na wsparcie bliskich, prosimy o zgłoszenie jej na stronie https://www.ncz.pl - w zakładce: Zgłaszam osobę potrzebującą pomocy lub pod numerem telefonu: 500 350 940, a także e-mailem na: ncz@ncz.pl - w ramach akcji Zostań cichym bohaterem, zgłoszenie może być anonimowe lub imienne.

To bardzo ważne. Dziękujemy za każde zgłoszenie.


Każdej osobie starszej objętej ww. programem, przy pierwszym spotkaniu finansowany jest też zakup czujników dymu i tlenku węgla.
Informacja na temat przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego we własność


  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we wlasność


OGŁOSZENIE

o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie prac dociepleniowych i
remontowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. R. Strzałkowskiego 22 i Poznańskiej 19


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu przetargowego w dniach od 7.11.2019r. do 17.12.2019 r. :
 1. dla budynku przy ul. Poznańskiej 19 – największą liczbę punktów uzyskała firma Zakład Budowlany Wojciech Frankowski, Borówiec – 99,80 pkt.
 2. dla budynku przy ul. Strzałkowskiego 22 – największą liczbę punktów uzyskała firma JOMAT Janusz Osuch, Oborniki – 100 pkt.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Jeżyce”
ul. Bonin 8 w Poznaniu

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni osiedlowej, położonej przy ul. Engeströma 10 w Poznaniu, objętej KW nr PO1P/00245600/9 ,oznaczonej działką nr 21/3 o powierzchni 0,0404 ha, będącą w użytkowaniu wieczystym oraz nieruchomości objętej KW nr PO1P/00240107/8 oznaczonej działką nr 22/3 o powierzchni 0,0192 ha, będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”.

Powyższe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalonego uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r. teren oznaczony jest jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Na nieruchomość wydano warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Warunki zabudowy dostępne są do wglądu w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu.

Cena wywoławcza : 735.000 zł brutto
( słownie : siedemsettrzydzieścipięć tysięcy )
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Określona wartość nie obejmuje podatków i opłat jakie nabywca będzie zobowiązany zapłacić a w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wadium : 73.500 zł
( słownie : siedemdziesiąttrzytysiące pięćset )

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu nr 51-1020-4027-0000-1802-0035-4043.
Wadium należy wpłacić do dnia 10.12.2019 r. Dowód wpłaty okazać przed licytacją.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od powyższego.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” przy ul. Bonin 8 w Poznaniu.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik (osoba fizyczna) winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uczestnicząca w licytacji powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeśli uczestnik jest pełnomocnikiem , konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi 5.000 zł.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi dodatkowe koszty notarialne i sądowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, których wysokość określi notariusz. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu tel. /61/ 847-06-20. (Kierownik Zenon Henklewski).
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na wykonanie prac dociepleniowych, remontowych i przebudowy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu:

 1. ul. Poznańska 19 (XII-kondygnacyjny), ściany, stropodach, naprawa loggii, zmniejszenie okien klatki schodowej.
 2. ul. Romka Strzałkowskiego 22 (X-kondygnacyjny), ściany, stropodach, naprawa loggii, zmniejszenie okien klatki schodowej.

SIWZ z załącznikami ( w formie elektronicznej ) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym pok. Nr 9 w godz. (900 – 1300 ) po przedstawieniu dowodu wpłaty w wysokości 61,50 zł. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel. 61 847 04 15 w. 40,41,43.
Postępowanie odbywa się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce”.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na docieplenie, remont i przebudowę ( w zakresie zmniejszenia okien klatki schodowej) elementów elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (podać jego adres) w Poznaniu”, składać należy do dnia 07 listopada 2019 r., do godz. 945 w siedzibie Spółdzielni – sekretariat , a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1000 w sali konferencyjnej biur Zarządu Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia oraz utraty określone są w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do: wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

UWAGA!!

Opłatę za materiały na wyżej wymienione przetargi należy dokonać na konto SM „Jeżyce” nr:
51 1020 4027 0000 1802 0035 4043
Ulotka informacyjna GOAP "Jak segregować odpady"OGŁOSZENIE

o wyniku przetargu w trybie zapytanie o cenę na prace instalacyjne-sanitarne
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę w dniu 06.06.2019 r. prace instalacyjne-sanitarne wykona firma:

Prace instalacyjne - sanitarne:
Zadanie 1 – Zakład Instalacyjny „KRISMA” Krzysztof Wilczewski (82,34 punktów)
OGŁOSZENIE

o wyniku przetargu ograniczonego na wymianę dźwigu w budynku wielorodzinnym
ul. Bonin 14 znajdującego się w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.06.2019 r. wymianę dźwigu wykona firma:

Wymiana dźwigu osobowego:
Zadanie 1 – Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych ( 100 pkt. )
Komunikat


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu uprzejmie informuje, że na podstawie § 108, § 1081, § 127 ust 2 pkt 6 Statutu oraz § 4 ust 2 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach w następujących terminach:

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Szarych Szeregów, E. Raczyńskiego w dniu 18.06.2019 r. o godz. 1700 w sali Szkoły Podstawowej NR 62 przy ul. Druskiennickiej 32.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Jeżyce” w dniu 24.06.2019 r. o godz. 1700 w ODK Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego 8.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie osiedla „Słowiańskie” w dniu 25.06.2019 r. o godz.1700 sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Błękitna, Bonin, Lazurowa, Turkusowa w dniu 26.06.2019 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Piątkowska 137, Rejtana, os. Winiary w dniu: 27.06.2019 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji wnioskowej.
 5. Wybory do organów Spółdzielni: Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r.
 8. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 9. Zapoznanie z oceną polustracyjną z dnia 29.08.2018 r. wystawioną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP na podstawie przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku.
 10. Zapoznanie z informacją dotyczącą realizacji wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
 11. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 6 – 10.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2018;
  5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć;
  6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018;
  7. przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w wystąpieniu polustracyjnym Związku Rewizyjnego SM RP z dnia 29.08.2018 r.
 13. Przedstawienie projektu zmian do Statutu - podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków członków zgłoszonych do Komisji wnioskowej na Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku.
 15. Przedstawienie przez Komisję wnioskową wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
 16. Zakończenie obrad.

ZARZĄD SML-W „JEŻYCE”


Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8 (w Zespole organizacyjno – samorządowym pok.10) ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz z listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego SMRP z dnia 29.08.2018 r. Ponadto członkom przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Spółdzielni za 2018 rok oraz z projektami uchwał, które zostaną udostępnione do wglądu w terminie od dnia 04.06.2019 r.
Istnieje również możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok po zalogowaniu do usługi internetowej „zdalny dostęp”(dla osób korzystających z tej usługi).
Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dokumentu tożsamości.
OGŁOSZENIE
o wynikach przetargów nieograniczonych na prace remontowe w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w dniach od 14.08.2019r. do 17.05.2019 r. prace remontowe wykonają następujące firmy:

Prace ogólnobudowlane cz.1 remont pomieszczeń przeznaczonych na węzły c.o./c.w.u:
1. Zadanie 1 – Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje),

Prace ogólnobudowlane cz.2 remonty planowane:
1. Zadanie 1 – Zakład Budowlany Wojciech Frankowski (negocjacje),
2. Zadanie 2– Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje),
3. Zadanie 3 – Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje),
4 Zadanie 4– Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje),
5. Zadanie 5– Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje).

Prace drogowe:
1. Zadanie 1 – NDR Sp. z o.o. ( 96,39 pkt ),
2. Zadanie 2 – Zakład Drogowy ANTCZAK Sp. z o.o. (negocjacje),
3. Zadanie 3 – Zakład Drogowy ANTCZAK Sp. z o.o. (negocjacje).

Prace elektryczne:
1. Zadanie 1 – Firma Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela (negocjacje),
2. Zadanie 2 – Firma Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela (negocjacje),

Prace malarskie:
1. Zadanie 1 – „KAMP” Zakład Usług Ogólnobudowlanych Paweł Kołecki (negocjacje),
2. Zadanie 2 – Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski (100,00 punktów).

Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych:
1. Zadanie 1 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalno – Transportowych EKO-SYSTEM Sebastian Kubera ( negocjacje ),
2. Zadanie 2 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalno – Transportowych EKO-SYSTEM Sebastian Kubera ( negocjacje ),
3. Zadanie 3 – Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga ( 99,87 pkt. )

Negocjacje zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ Jeżyce” z dnia 9.07.2018 r. (§ 20 i § 22 ).
KOMUNIKAT

Uwaga!!
Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych”. Poniżej zamieszczono aktualną poprawioną wersję:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik nr 2 A dotyczący Administracji „Jeżyce”
 • Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Pozostałe załączniki bez zmian.

  Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych SIWZ+załączniki


KOMUNIKAT - DERATYZACJA

W dniach 29 kwietnia - 13 maja odbędzie się obowiązkowa deratyzacja. Poniżej treść komunikatu Prezydenta Miasta Poznania w sprawie deratyzacji.

  Komunikat


KOMUNIKAT

Uwaga!!
W SIWZ „Prace ogólnobudowlane część 2 – remonty planowane” wystąpił błąd na 1 stronie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w II Zakres robót, pkt. 6 i na 1 stronie Formularza Ofertowego zadanie numer 6. Zamieszczamy aktualną poprawioną wersję.

  Prace ogólnobudowlane cz. 2 - remonty planowane SIWZ + załączniki.zip


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadania remontowe w 2019 r.


PRACE :
 1. związane z utrzymaniem terenów zielonych– w dniu 14.05.2019 r. o godz. 900,
 2. ogólnobudowlane część 1 - remonty pomieszczeń przeznaczonych na węzły cieplne c.o. / c.w.u. – w dniu 15.05.2019 r. o godz. 900
 3. ogólnobudowlane część 2 – remonty planowane– w dniu 15.05.2019 r. o godz. 1100
 4. drogowe – w dniu 16.05.2019 r. o godz. 900
 5. instalacyjne, sanitarne, wod-kan, c.o. – w dniu 16.05.2019 r. o godz. 1200
 6. elektryczne – w dniu 17.05.2019 r. o godz. 900
 7. malarskie – w dniu 17.05.2019 r. o godz. 1100


Postępowania przetargowe odbędą się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu”.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na roboty (nazwa robót)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

SIWZ + załączniki:
  Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych SIWZ+załączniki - wersja poprawiona

  Prace ogólnobudowlane cz. 1 - remonty pomieszczeń węzłów c.o. c.w.u SIWZ + załączniki

  Prace ogólnobudowlane cz. 2 - remonty planowane SIWZ + załączniki - wersja poprawiona

  Prace drogowe SIWZ + załączniki

  Prace instalacyjne sanitarne SIWZ + załączniki

  Prace elektryczne SIWZ + załączniki

  Prace malarskie SIWZ + załączniki


INFORMACJA

Informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w trybie Ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnośći tych gruntów.

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/
KOMUNIKAT

Szanowni MIESZKAŃCY !

Uprzejmie zawiadamiamy, że Bank Spółdzielczy w Gnieźnie poinformował, iż z dniem 01.01.2019 r., następuje likwidacja Punktu Kasowego przy ul. Bonin 8.

Od dnia 02.01.2019 roku placówką, która nadal będzie świadczyła usługi na rzecz Spółdzielni i jej członków jest Filia przy ul. gen. St. Maczka 14 w Poznaniu.
I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” informuje, że zgodnie procedurami obiegu dokumentów od dnia 5 listopada 2018 r. wprowadzony zostanie wzór wniosku o wydanie zaświadczenia na zbycie lokalu lub założenia księgi wieczystej, który dostępny będzie na stronie internetowej Spółdzielni www. smjezyce.pl. (zakładka pliki do pobrania) oraz w biurach administracji poszczególnych osiedli, zespole czynszów i zespole członkowsko-mieszkaniowym.
Przewidywany czas realizacji wniosku do 7 dni.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

W związku ze zmianą przepisów prawa krajowego oraz zmianą aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego "GOAP" z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzony zostanie nowy brązowy pojemnik na bioodpady.

Do pojemnika na bioodpady
należy wrzucać:
- kwiaty,
- resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
- resztki żywności (bez mięsa),
- obierki z owoców i warzyw,
- skorupki jaj,
- fusy po kawie i herbacie.
Nie wrzucamy:
- mięsa,
- kości i odchodów zwierząt,
- ziemi, kamieni,
- popiołu.

Odpady- zgodnie z informacją "GOAP" - można wyrzucać w biodegradowalnych workach foliowych.

Odbiór odpadów BIO wykonawca usługi będzie realizował nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Związek Międzygminny "GOAP" obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów BIO, a także ich oczyszczanie przerzucił na spółdzielnię.
Z dniem 1 stycznia 2018r każda nieruchomość zostanie wyposażona w specjalny brązowy pojemnik o pojemności 240 l.
W związku z zaistniałą sytuacją poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe, - o czym wcześniej informowały - zostały zmuszone do wprowadzenia podwyżek opłat za mieszkania w 2018 roku na pokrycie powyższych kosztów.
Natomiast stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone i przekazywane do "GOAP" pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Komunikat w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego

Stan sprawy wykupu prawa użytkowania wieczystego na dzień 21.03.2018r.
 1. os. Winiary 7 - postępowanie w Urzędzie Miasta Poznania - wykup w 2018r.
 2. os. Winiary 10-51 - w miesiącu styczniu 2018r. został złożony w Urzędzie Miasta Poznania wniosek o nabycie przez Spółdzielnię własności gruntu.

KOMUNIKAT

dotyczący odbioru odpadów komunalnych z terenów spółdzielni mieszkaniowych


W związku z faktem, iż Zwiążek Międzygminny GOAP, mimo protestów 80 tys. mieszkańców zamieszkujących w poznańskich i okolicznych spółdzielniach mieszkaniowych:
 1. nie zmienił decyzji w sprawie selektywnego gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz scedowania obowiązków w zakresie organizacji ich składowania i odbioru na spółdzielnie mieszkaniowe,
 2. nie zróżnicował opłat za odbiór odpadów komunalnych w zależności od rodzaju zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
 3. dokonał, w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyboru najdroższej oferty na odbiór odpadów z terenów spółdzielni w latach 2018-2021,

z przykrością informujemy, że od stycznia 2018 r. nastąpią, będące konsekwencją powyższego, podwyżki opłat za mieszkania na poziomie około 10 gr/m2 .pow. uż.
KOMUNIKAT

Realizacja wniosków złożonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Lista wniosków
KOMUNIKAT

Pisma skierowane przez spółdzielnie mieszkaniowe do Prezydenta i Zastępcy Prezydenta m. Poznania dotyczące regulacji gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych uchwalonych przez GOAP.

  Pismo do Prezydenta m. Poznania

  Pismo do Zastępcy Prezydenta m. Poznania
Poznań, kwiecień 2017 r.


Protest

w sprawie nałożenia na właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe
obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne

W dniu 27 marca 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP uchwaliło bez konsultacji z mieszkańcami Poznania i okolicznych gmin, ze spółdzielniami mieszkaniowymi lub ich reprezentantami – nowe regulacje nakładające na właścicieli nieruchomości zupełnie nowy obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpadów spożywczych, kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków). Segregowanie ma się odbywać do pojemników zakupionych przez właścicieli, a w naszym przypadku spółdzielnie mieszkaniowe - na ich koszt. Problem ten pojawił się niedawno w lokalnych mediach. Szacuje się, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „JEŻYCE” koszt zakupu przekroczy 200 tys. zł. Ponadto na właścicielach, w tym na spółdzielniach mieszkaniowych ciążyć będzie obowiązek utrzymania tych pojemników w należytym stanie technicznym, sanitarnym i czystości, własnym staraniem. Koszt tej eksploatacji jest trudny do oszacowania, bo uzależniony od wielu czynników (ilości odpadów, częstotliwości mycia, uszkodzeń, użytych środków dezynfekujących itd.). Następstwami tych zaskakujących decyzji Związku Międzygminnego GOAP będzie więc:

 1. dodatkowe obciążenie mieszkańców (oprócz już wnoszonej opłaty) kosztami zakupu pojemników i kosztami ich utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

 2. zagrożenie dla zdrowia i środowiska – w otoczeniu budynków (emisja zapachów, gazów),

 3. zagrożenie biologiczne – pojawienie się gryzoni, inwazja owadów itd.

Pojemniki na odpady biodegradowalne (bioodpady) wymagają bezwzględnie bezpiecznego czyszczenia i dezynfekcji, czyli wykonywania tych usług przez specjalistyczne firmy, gdyż właściciele nieruchomości, ani spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadają możliwości technicznych i organizacyjnych do mycia tych pojemników w ograniczonej przestrzennie zabudowie miejskiej.

Złożenie podpisów mieszkańców pod protestem będzie wyrazem dezaprobaty dla decyzji, przynoszącej o negatywnych konsekwencjach i równocześnie wystąpieniem o zmianę podjętej bez konsultacji z mieszkańcami uchwały. Podpisy będą zbierać gospodarze domów.

Zarząd SM L-W „Jeżyce”  Protest GOAP
Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych
przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu
i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne


  Kolejny protest GOAP - pismo
Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych
przeciwko odstąpieniu od zasady zaopatrywania nieruchomości w
pojemniki na odpady i ich oczyszczanie przez ZM GOAP


  Protest GOAP - pismo
KOMUNIKAT

Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że w dniu 30.11.2016 r. podpisane zostały aneksy do umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych, odpadów zbieranych selektywnie. Powyższe aneksy zawarto w celu zapewnienia zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów problemowych, tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej odbiór takich odpadów odbywać się będzie raz na kwartał, tj. 4 razy w roku.
Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie http://www.goap.org.pl/zdaj-odpady-2/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-po-1-lipca-br/.
Ogłoszenie
Wynajem Miejsc Parkingowych!


Administracja Osiedla „Bonin” informuje, że od 01.08.2016r. uruchomiony zostanie płatny parking dla samochodów os. Winiary 41.

Osoby zainteresowane wynajem miejsca parkingowego prosimy o kontakt z biurem Administracji tel. 61 8233 712.

Informujemy równocześnie, że Spółdzielnia dysponuje wolnymi miejscami na parkingu Winiary 53.

Administracja Osiedla „Bonin"


SZANOWNI MIESZKAŃCY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej informuje, że od kwietnia 2016r. opłaty za odpady komunalne zostają włączone do wymiaru opłat za korzystanie z lokali.
Dotychczasowe rozwiązanie z wydzieleniem opłat za odpady komunalne na odrębne konto podyktowane było sporem sądowym ze Związkiem Międzygminnym Aglomeracji Poznańskiej GOAP, który toczył się w trybie k.p.a., przy czym wniosek złożyło łącznie dziesięć spółdzielni mieszkaniowych. Do dnia rozpatrzenia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Spółdzielnia przekazywała do GOAP tylko sumy faktycznie wpłacone na konto spółdzielni za odpady komunalne, nie wykładając pieniędzy za dłużników. Stanowisko spółdzielni wyrażało się tym , iż nie są one zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i egzekwowania zadłużeń powstających w wyniku nie płacenia stosownych opłat przez niektórych mieszkańców. Wyodrębnienie opłaty za odpady komunalne chroniło interes mieszkańców terminowo regulujących swoje należności, ponieważ Spółdzielnia nie finansowała osób zalegających. W grudniu 2015r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na jego mocy spółdzielnie są zobowiązane do składania deklaracji i wnoszenia do GOAP kwot wynikających z wykazanej w złożonych deklaracjach ilości osób (stawka dla odpadów segregowanych 12zł/osoba/m-c).
W tej sytuacji nie jest celowe odrębne wnoszenie opłat za odpady komunalne. Niniejsze zawiadomienie o zmianie wysokości opłat od 1 kwietnia 2016r. zawiera już należność za odpady komunalne, co oznacza, że od tego miesiąca nie należy dokonywać odrębnych wpłat za śmieci. Nadpłaty i niedopłaty dotyczące opłat za odpady komunalne zostaną od 1 kwietnia 2016r. połączone z opłatami za lokale. Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że na mocy przytoczonego wyroku rozpocznie egzekwowanie zadłużeń związanych z opłatami za odpady komunalne, zatem prosimy osoby posiadające zaległości z tego tytułu o niezwłoczne wpłaty, celem uniknięcia postępowań sądowych i związanych z tym wysokich kosztów.
Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg poniższej tabeli:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Z poważaniem”

Zarząd SM L-W”

„Jeżyce””


ZAWIADOMIENIE

na temat regulacji terenowo - prawnych i planu działań zmierzających do realizacji wniosków członków o zmianę statusu mieszkania spółdzielczego na jego odrębną własność


 Zawiadomienie na temat regulacji terenowo - prawnych
Szanowni Członkowie


Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.08.2015 roku nastąpiła zmiana godzin pracy w Spółdzielni.
Biura Zarządu Spółdzielni przy ulicy Bonin 8, Biura Księgowości przy ulicy Bonin 4 i Biura Administracji Osiedli czynne są w następujących godzinach:
poniedziałek700 - 1600
wtorek, środa czwartek700 - 1500
piątek700 - 1400


W przypadku awarii:
Pogotowie Techniczne - Zakład Instalacyjny "Krisma"
tel. 505 224 933, 505 224 885
SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że posiada do sprzedaży lub wynajmu ostatni garaż w lokalizacji Urbanowska 16b o pow. 17,09m2.
Zakupu przedmiotowego garażu jest możliwy w systemie ratalnym po wpłacie minimum 30 procent wartości tj. kwoty 23.177,26zł. Pozostała kwota płatna w 120 ratach w wysokości około 480,00zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Zespole Członkowskim Spółdzielni pod numerem telefonu 61 8470-415 wew. 44 i 45.
Garaż można też wynająć za kwotę 368,00zł brutto miesięcznie i obejrzeć w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38 telefon 61 8485-061.

Z poważaniem

Zarząd SM „Jeżyce”


Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


 Informacja Starosty Poznańskiego
Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

 • os. Winiary 10-51
 • os. Bonin 2-6
 • ul. Poznańska 19
 • ul. R. Strzałkowskiego 22

 Informacja Urząd Miasta


INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE


SZANOWNI MIESZKAŃCY


W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013r. informujemy, że obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg tabelki:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Zmiana ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych od tego miesiąca. W przypadku niedopłaty lub nadpłaty prosimy o uwzględnienie jej przy najbliższej wpłacie.
Zgodnie z uchwałą nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "GOAP" z dnia 30 czerwca 2015 roku zmienia się częstotliwość wnoszenia opłat z co 2 - miesięcznej na comiesięczną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jeżyce" informuje, że wpłaty za odpady komunalne dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego Gniezno od 7 stycznia 2016 r. zwolnione są z opłaty bankowej.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kierstan nr telefonu: 61-822-44-17
KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
 • pojemnik biały - szkło białe
 • pojemnik zielony - szkło kolorowe
 • pojemnik niebieski - papier i tektura
 • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
 • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
 • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce"
Szanowni Mieszkańcy


W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
 • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
 • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce" OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

 Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

 Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

 Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie