Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

Harmonogram odczytu podzielników - aktualizacja 13.10.2015


  Harmonogram Metrona 24.08-20.11

  Harmonogram Energosystem 22.09-29.09

Szanowni Członkowie


Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.08.2015 roku nastąpiła zmiana godzin pracy w Spółdzielni.
Biura Zarządu Spółdzielni przy ulicy Bonin 8, Biura Księgowości przy ulicy Bonin 4 i Biura Administracji Osiedli czynne są w następujących godzinach:
poniedziałek700 - 1600
wtorek, środa czwartek700 - 1500
piątek700 - 1400


W przypadku awarii:
Pogotowie Techniczne - Zakład Instalacyjny "Krisma"
tel. 505 224 933, 505 224 885
O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 061 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Raczyńskiego 82 – III piętro, o pow. użytkowej 20,20 m2 – tj. pokój z aneksem kuchennym o pow.: 14,20 m2, p.pokój: 2,90 m2 ; łazienka: 3,10 m2.
Cena wywoławcza 83.950,00 zł.
Mieszkanie do dyspozycji od dnia przetargu, po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniem aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823 37 12.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2015r. o godz. 1000, w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
Wadium, w wysokości 8.400,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na www.smjezyce.pl
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.


Wyniki przetargów na prace:
Remontowe w 2015 r.:
 • ogólnobudowlane
 • drogowe
  Wyniki przetargów 09.04.pdf


Wyniki przetargów na prace:
Remontowe w 2015 r.:
 • malarskie
 • elektryczne
  Wyniki przetargów 10.04.pdf


Wyniki przetargów na prace:
Remontowe w 2015 r.:
 • dekarskie
 • ślusarskie
  Wyniki przetargów 14.04.pdf


Wyniki przetargów na prace:
Remontowe w 2015 r.:
 • instalacyjne, sanitarne
  Wyniki przetargu 15.04.pdf


Wyniki przetargów na prace:
Okresowe kontrole i przeglądy :
 • okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie (przeglądy techniczne budynków)
 • czyszczenie przewodów kominowych
 • okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej
 • okresowe kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych

  Wyniki przetargów 16.04.pdf

Szanowni Członkowie


Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.04.2015 r. przeprowadzona zostanie lustracja pełna działalności Spółdzielni w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.. Lustrację przeprowadza Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

"Jeżyce"


PRZETARGI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE”
e mail: dzialtechniczny@smjezyce.pl
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRACE :

Remontowe w 2015 r.:
 • ogólnobudowlane – w dniu 09.04.2015r.o godz. 9ºº,
 • drogowe – w dniu 09.04.2015r. o godz. 12ºº,
 • malarskie – w dniu 10.04.2015r. o godz. 9ºº,
 • elektryczne – w dniu 10.04.2015r. o godz. 12ºº ,
 • ślusarskie – w dniu 14.04.2015r. o godz. 09ºº ,
 • dekarskie – w dniu 14.04.2015r. o godz. 12ºº.
 • instalacyjne, sanitarne, wod-kan, „c.o.” – w dniu 15.04.2015r. o godz. 9ºº ,

Okresowe kontrole i przeglądy :
 • okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie (przeglądy techniczne budynków) – w dniu 16.04.2015r. o godz. 9°°,
 • czyszczenie przewodów kominowych – w dniu 16.04.2015r. o godz. 9³°,
 • okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej - – w dniu 16.04.2015r. o godz. 10°°,
 • okresowe kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych - w dniu 16.04.2015r. o godz. 10³°.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu.
Wysokość wadium , sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg na: (nazwa prac)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.
S.I.W.Z. do pobrania na stronie internetowej: www.smjezyce.pl/przetargi od 17.03.2015r (uwaga uzupełnienie 08.04.2015r. do SIWZ).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.
Poznań, luty 2015

K O M U N I K A T
w sprawie bonifikaty na 2015 rok w opłacie rocznej z tytułu
wieczystego użytkowania gruntu

O obniżkę w opłacie mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowym przypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2014r., nie przekroczył kwoty 1 891,73 zł (tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014r.).
Drugim warunkiem uzyskania bonifikaty jest wykorzystanie lub przeznaczenie lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Osoby, które mogą skorzystać z bonifikaty, proszone są o złożenie w administracji danego Osiedla w terminie do 20 marca 2015r. wniosku oraz odpowiednich niżej wymienionych dokumentów: Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie bonifikaty prosimy pobrać z Adm. Osiedla lub z naszej strony internetowej.
 2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):
  • osoby pracujące zawodowo – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).
  • osoby bezrobotne - zarejestrowane - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia lub braku świadczenia
  • osoby bezrobotne - nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu bądź o nie składaniu zeznania podatkowego
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
  • osoby pobierające emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy lub rozliczenie roczne PIT-40
  • osoby pełnoletnie uczące się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub braku uzyskania dochodu
  • osoby nie zamieszkujące w danym lokalu położonym w nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna - dokumenty wykazujące dochody z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) lub oświadczenie o braku dochodu
  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.
Dokumenty powinny być złożone w oryginałach (zaświadczenia), a pozostałe okazane i poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika administracji przyjmującego wniosek. W takim przypadku należy przedstawić oryginały dokumentów do wglądu w Administracji Osiedla.
Wnioski prosimy składać w administracji osiedla w godzinach:
w poniedziałki 9oo - 15oo
w pozostałe dni 8oo - 14oo
Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób.
Bonifikata, o której mowa w nagłówku, zostanie odpowiednio rozliczona na Wnioskodawców dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Miasta , który ustali wysokość przysługującej spółdzielni bonifikaty.

Zarząd SM Jeżyce


  Wnioski o bonif. z tyt. wiecz. za 2015r - S.M. Jeżyce


DOFINANSOWANIE DO RACHUNKÓW
ZA ZIMNĄ WODĘ I ŚCIEKI
W ramach Funduszu Wodociągowego AQUANET

OBEJMUJE MIESIĄCE : wrzesień, październik, listopad 2014r.

POMOC SKIEROWANA JEST SZCZEGÓLNIE DO OSÓB: Będących w trudnej sytuacji finansowej, mających problem z terminowym regulowaniem rachunków za zimną wodę i odprowadzanie ścieków.

WYSOKOŚĆ DOPŁAT: Od 10% do 50% wartości rachunków, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • 1) Dowód osobisty do wglądu,
 • 2) dokumenty poświadczające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego lub ich brak,
  • PRACUJĄCY- zaświadczenie o dochodach za ostatni miesiąc,
  • BEZROBOTNY – zaświadczenie z Urzędu Pracy czy jest zarejestrowany, jeśli nie jest to wraz z zaświadczeniem załącza oświadczenie dlaczego nie jest zarejestrowany,
  • STUDENT- zaświadczenie z uczelni, UCZEŃ-jeśli jest pełnoletni zaświadczenie ze szkoły,
  • URLOP WYCHOWAWCZY- kopia dokumentu poświadczającego ten fakt,
  • RENTA/EMERYTURA/RENTA RODZINNA/ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE- ksero decyzji ostatniej rewaloryzacji lub odcinka za ostatni miesiąc,
  • ksero zaświadczenia z ZUS o pobieraniu zasiłku chorobowego/ świadczenia rehabilitacyjnego,
  • ksero decyzji o przyznanie alimentów (jeśli nie są otrzymywane to zaświadczenie od komornika),
  • ksero decyzji o przyznaniu zasiłków rodzinnych/stypendiów dla dzieci,
  • ksero decyzji o przyznaniu zasiłków z MOPR/OPS/PCŚ (stałych, okresowych, celowych przyznanych na okres IX-XI 2014r.),
  • ksero decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • ksero decyzji o przyznaniu stypendiów –szkolne , naukowe, socjalne itp.,
  • jeśli są jeszcze inne dochody- należy je wykazać,
 • 3) Kopie faktur z AQUANET za miesiąc wrzesień, październik, listopad 2014r., lub decyzje czynszowe za dany okres.


Termin składania wniosków : do 23 stycznia 2015 roku
Miejsce składania wniosków: Fundacja Dziecko w Centrum ul. Zeylanda 9/3 Poznań
Telefon: 61 663 40 90 lub 725 05 05 55
Biuro czynne pon –pt 8.00-18.00
Przyjmujemy tylko kompletne wnioski.
SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że posiada do sprzedaży lub wynajmu ostatni garaż w lokalizacji Urbanowska 16b o pow. 17,09m2.
Zakupu przedmiotowego garażu jest możliwy w systemie ratalnym po wpłacie minimum 30 procent wartości tj. kwoty 23.177,26zł. Pozostała kwota płatna w 120 ratach w wysokości około 480,00zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Zespole Członkowskim Spółdzielni pod numerem telefonu 61 8470-415 wew. 44 i 45.
Garaż można też wynająć za kwotę 368,00zł brutto miesięcznie i obejrzeć w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38 telefon 61 8485-061.

Z poważaniem

Zarząd SM „Jeżyce”


Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


 Informacja Starosty Poznańskiego
Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

 • os. Winiary 10-51
 • os. Bonin 2-6
 • ul. Poznańska 19
 • ul. R. Strzałkowskiego 22

 Informacja Urząd Miasta


INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE


SZANOWNI MIESZKAŃCY


W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013r. informujemy, że obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg tabelki:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Zmiana ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych od tego miesiąca. W przypadku niedopłaty lub nadpłaty prosimy o uwzględnienie jej przy najbliższej wpłacie.
Opłata wnoszona jest zgodnie z Uchwałą nr VI/32/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „GOAP” § 1 co 2 miesiące.
Należności należy uiszczać zgodnie z załączoną tabelką - sumując kwoty do zapłaty za dwa miesiące- w podanych niżej terminach:
 1. do 10 sierpnia – suma kwoty należnej za lipiec i sierpień,
 2. do 10 października – suma kwoty należnej za wrzesień i październik,
 3. do 10 grudnia – suma kwoty należnej za listopad i grudzień.

Przesyłamy Państwu zawiadomienie dot. zapłaty do 10 sierpnia oraz blankiety wpłat. Opłaty za odpady komunalne są niezależne od opłat za czynsz (osobne blankiety i konta bankowe). Wobec powyższego prosimy nie łączyć opłat za śmieci z opłatą za użytkowanie mieszkania.
Opłata nie jest objęta prowizją ponoszoną przez Spółdzielnię.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kierstan nr telefonu: 61-822-44-17
KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
 • pojemnik biały - szkło białe
 • pojemnik zielony - szkło kolorowe
 • pojemnik niebieski - papier i tektura
 • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
 • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
 • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce"
Szanowni Mieszkańcy


W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
 • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
 • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce" OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

 Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

 Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

 Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie